جشنهای زمستانی پیش از کریسمس - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد جشنهای زمستانی پیش از کریسمس ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">شنهایa>a> <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زمستانیa>a> پیش ز ریسمسstrong>span>p> <p>ر سنتهای سیاری ز رهنگها شن <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زمستانیa>a> ز <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">شنهایa>a> سیار حبوب تلقی ی ود خشی ز ن ه م دن ارهای شاورزی ر صل زمستان رمی ردد، ز یدگاه ینی یستر(عید پاک) همترین شن ر تقویم لیسایی وده ریسمس ز همیت متری رخوردار ود، ز سوی یگر لیساهای ولیه ه شن رفتن تولد عضای لیسا عترض ودند. رتری شن ریمسمس ر وران درن ز سیاری حاظ نعکس نده تأثیر زاینده سنت <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">شنهایa>a> <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">زمستانیa>a> ست ه ر ن یان ی توان ه <a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.htm/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html" style="text-decoration:none;color:#000000">شنهایa>a> ساتورنالیا، اتالیس سولیس یویچتی، ول شاره رد.p> <p style="text-align: center;"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5728.html"><div class="mzc"><strong>شنهای زمستانی پیش ز ریسمس strong>div>کاج جشنهای زمستانی,جشنهای کریسمس,جشنهای کریسمس 2014,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>a>p><p>ر عصر ومنها، شن ساتورنالیا شهورترین شن زمستانی زمان ستراحت، شن، ادی پایان وانین سمی حسوب ی د. ین شن ه حترام ساتورن ز 17 تا 24 سامبر رگزار ی د ما ر وره مپراطوری ین شن ز فت ه پنج وز تقلیل افت.p> <p>اتالیس سولیس یویچتی وز 25 سامبر تحت عنوان "تولد ورشید غلوب شدنی" شن رفته ی د ربرگیرنده ستایش لهه ا دایان ورشید ود. لگابالوس مپراطوری ومی (222-218) نیانگذار ین شن ود ه جبوبیت ن ر وران ریلیان ه وج ود سید. وز 25 سامبر مچنین تاریخ نقلاب زمستانی ست ین شن شان هنده عدم غلوب دن ورشید ر زمستان ود. سیاری ز ویسندگان ولیه سیحیت تولد وباره ورشید ا ه تولد سیح سبت اده ند اتولیکها ستدلال ی نند ه شن سول ینویکتوس مان تاریخ کریسمس یلاد سیح ست.p> <p>شن ول ر واخر سامبر وایل انویه رگزار ی د دف ز ن حترام ستایش دای عد ود؛ ک نده زرگ وب ا ا ین عتقاد ود ه رجرقه عد یشتر اشد شان هنده تعداد وک ا وساله ی ست ه سال ینده تولد واهد د تش ی زدند شن تا سوختن امل نده دامه اشت اهی ه 12 وز ی شید. زآنجا ه روپای مالی ز خرین خشهایی ود ه ه سیحیت وی ورد شنهای غیر سیحی نها تأثیر سیاری ر کلی یری جشن کریسمس اشت. سکاندیناویها نوز م ریسمس ا ول ی امند، ه ین لمه ه تدریج ر زبانهای نگلیسی لمانی عادل ریسمس د.<br />نبع :ب سایت وعودp> <a href="http://daneshha.akairan.com/">ردآوری اطلاعات عمومی کاایرانa>
جشنهای زمستانی پیش از کریسمس گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات