تاریخچه شب یلدا - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه شب یلدا ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تاریخچه +شب +یلدا را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>ر ین خش ز سایت کاایران طالبی رمورد <a class="hlink" title="تاریخچه شب یلدا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5571.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه شب یلداa>&nbsp;ا رای ما ماده رده یم ، میدواریم ه ورد توجه ما رار یرد.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تاریخچه شب یلدا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5571.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه شب یلداa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ه قل ز کاایران: ب لدا، رازترین ب سال کی ز زرگترین شن ای یرانیان ست. یرانیان مواره یفته ادی شن وده ند ین شن ا ا ا وشنایی ور ی راستند. نها ورشید ا ماد یکی ی انستند ر شن ایشان ن ا ستایش ی ردند. ر رازترین تیره ترین ب سال، ستایش ورشید ماد یگری ی ابد. ردمان سرزمین یران ا یدار اندن، لوع ورشید سپیده م ا نتظار ی شند تا ود اهد میدن ورشید اشند ن ا ستایش نند. وردن وراکی ا راسم یگر ر ین ب هانه ی ست رای یدار اندن.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5571.html"><div class="mzc"><strong>تاریخچه شب یلدا strong>div>تاریخچه شب یلدا,تاریخچه شب یلدا چیست؟,تاریخچه شب یلدا در ایرانa>span>span>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><a class="hlink" title="تاریخچه شب یلدا" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/5571.html" style="text-decoration:none;color:inherit">تاریخچه شب یلداa>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یشه لمه لدا تعلق ه زبان سریانی ست ه عنای تولد ا یلاد ست. ر رخی نابع مده ست ه پس ز سیحی دن ومیان، سیصد سال پس ز تولد عیسی سیح، لیسا شن تولد هر ا ه عنوان زاد وز عیسی پذیرفت، زیرا زمان قیق تولد ی علوم بود. ر اقع لدا ک شن ریایی ست پیروان یترائیسم ن ا ز زاران سال پیش ر یران رگزار ی رده ند. قتی یترائیسم ز تمدن یران استان ه سایر هان نتقل د ر وم سیاری ز شورهای روپایی وز 21 سامبر ه عنوان تولد یترا شن رفته ی د لی پس ز رن هارم یلادی ر پی شتباه حاسباتی، ین وز ه 25 سامبر نتقال افت ز سوی سیحیان ه عنوان وز ریسمس شن رفته د. ز ین وست ه تا مروز بابا نوئل ا باس لاه وبدان اهر ی ود رخت سرو ستاره الای ن م ادگاری ز یش هر ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر یران سرزمین ای م رهنگ جاور، ز ب غاز زمستان ا ام «ب له» ا «ب لدا» ام ی رند ه مزمان ا ب نقلاب زمستانی ست. ه لیل قت اهشماری یرانی نطباق امل ن ا تقویم بیعی، مواره ر مه سال ا، نقلاب زمستانی رابر ا امگاه سی م ذرماه امداد کم ی اه ست. ر ند مروزه رخی ه شتباه ر ین مانند ه راسم ب له رای فع حوست بلندترین شب سال رگزار ی ود؛ ما ی انیم ه ر اورهای هن یرانی یچ وز بی، حس د وم ناخته می ده ست. شن ب له، مچون سیاری ز یین ای یرانی، یشه ر ویدادی یهانی ارد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ورشید ر رکت سالانه ود، ر خر پاییز ه پایین ترین قطه فق نوب رقی ی سد ه وجب وتاه دن ول وز فزایش زمان تاریکی ب ی ود. ما ز غاز زمستان ا نقلاب زمستانی، ورشید گرباره سوی مال رقی از ی ردد ه تیجه ن فزایش وشنایی وز اهش ب ست. ه عبارت یگر، ر ش اهه غاز تابستان تا غاز زمستان، ر ر بانروز ورشید ندکی پایین تر ز حل پیشین ود ر فق لوع ی ند تا ر هایت ر غاز زمستان ه پایین ترین د نوبی ود ا اصله 5/23 رجه ز رق ا قطه عتدالین رسد. ز ین وز ه عد، سیر ابجایی ای لوع ورشید عکوس ده جدداً سوی الا قطه نقلاب تابستانی از ی ردد. غاز ازگردیدن ورشید سوی مال رقی فزایش ول وز، ر ندیشه اورهای ردم استان ه عنوان زمان زایش ا تولد یگرباره ورشید انسته ی د نرا رامی رخنده ی اشتند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر ذشته، یین ایی ر ین نگام رگزار ی ده ست ه کی ز نها شنی بانه یداری تا امداد تماشای لوع ورشید تازه تولد ده، وده ست. شنی ه ز ازمه ای ن، ضور هنسالان زرگان انواده، ه ماد هنسالی ورشید ر پایان پاییز وده ست، مچنین وراکی ای راوان رای یداری رازمدت ه مچون نار ندوانه سنجد، ه نگ سرخ ورشید اشند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>تنوع رگزاری لداstrong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">کی ز یین ای ب لدا ر یران، تفال ا یوان افظ ست. ردم یوان شعار سان لغیب ا ا یت هروزی ادکامی ی شایند ال ل ویش ا ز و لب ی نند. ر رخی یگر ز قاط یران یز اهنامه وانی واج ارد. قل اطرات صه ویی پدر زرگ ا ادر زرگ ا یز کی ز واردی ست ه لدا ا رای انواده یرانی لپذیرتر ی ند. ما مه ین ا ترفندهایی ست تا انواده ا رد کدیگر مع وند بلندترین شب سال ا ا ادی صفا سحر نند.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ر سراسر یران زمین، ایی ا می ابید ه وردن ندوانه ر ب لدا زو آداب و رسوم ن باشد. ر قاط ختلف یران، نواع تنقلات وراکی ا ه تبع حیط سبک زندگی ردم نطقه صرف ی ود ما ندوانه یوه ی ست ه یچ اه ز لم می فتد، زیرا عده زیادی عتقاد ارند ه گر قداری ندوانه ر ب له خورند ر سراسر له زرگ وچک عنی زمستانی ه ر پیش ارند سرما یماری ر نها غلبه خواهد رد.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif"><strong>کی ز لایل رفتن شن راین ب زاده دن یزدمهر ست.strong>span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">هر ه عنای ورشید کی ز غان یرانی ندی ست تاریخ پرستش ه سال ا پیش ز زرتشت ی سد. پس ز هور زرتشت، ین پیامبر یرانی دای زرگ ا هوارمزدا عرفی رد. یزدان غان ا ه و سته هورایی یوانی تقسیم رد. ر اور زرشتی، غان تیره هورایی ستوده تیره یوانی کوهیده ود. کی ز یزدان هواریی هر یرانی نی ود. هر یزدی یک ست سمتی ز وستا ه ام و، ام ذاری ده ست. ر هریشت وستا مده ست: «هر ز سمان ا زاران شم ر یرانی ی گرد تا روغی گوید».span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">یزد هر ر کی ز هرهای اوری یران ز وشیزه ی ه ام اهید زاده د. پس ز دت ندکی شور ه یش هرپرستی روید. هرپرستی ز رزهای یران راتر ه م فت. پادشاهان م ه ن رویدند ین سمی م د. «ولیانوس» ا «ولیان» کی ز پادشاهان ومی روه روه ردم ترسا ا ه ین هر ی شاند عوت ی رد. نوز م یایش ای ین اه ومی ا هر رجاست. «ی پدر ر سمان یایش را شنو» «ولیانوس» ر ین یایش دا ا پدر ی امد. ین سمی ود ه ترسایان ه تقلید ز هرپرستان ر دای ود ذاشتند. ومیان سال ای سیار تولد هر ب له ا شن ی رفتند ن ا غاز سال ی انستند. تی پس ز سترش ین سیحیت، از شیشان توانستند ز رفتن ین شن ا لوگیری نند ه اچار جبور دند ه روغ ین ب ا زادروز تولد عیسی عرفی نند تا وز 25 سامبر ا ه هانه تولد عیسی شن گیرند ه تولد یزدمهر، نگامی ه ه یین راسم سیحیان ر ریسمس گاه ی نیم سیاری ز شانه ای یرانی ین راسم ا ر ی ابیم. یرانیان دیم ر ب له رخت سروی ا ا و شته وار قره ی لایی ی راستند. عدها سیحیان رخت اج ا ه تقلید ز هرپرستان یرانیان تزیین ردند. هر ز وشیزه ا ره ی ه ام ناهیتا ر رون غاری زاده د ه عدها سیحیان عیسی ا ایگزین هر ریم ا ایگزین ناهیتا رار ادند. کی یگر ز ام یری ای سیحیان ز هرپرستان، وز قدس سیحی عنی کشنبه ست.span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">Sunday ه عنی وز ورشید ا هر ست ه وز قدس هرپرستان ود. رنست نان رباره یین هرپرستی فته ست: «گر عیسویت ه نگام سترش ود ر ثر یماری رگ اری از ی یستاد، سراسر هان ه یین هر ی روید».span>span>p> <p><span style="FONT-SIZE: 14px"><span style="FONT-FAMILY: yekan,geneva,sans-serif">ردآوری: خش اطلاعات عمومی کاایرانspan>span>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه شب یلدا شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

جمله کوتا هدرمورد شب یلدا , تاریخچه ی شب یلدا , تاریخچه شب یلدا , تاریخ شب یلدا , قدمت شب یلدا , تاریخچه یلدا , شب یلدا بنر , شب یلدا سال , تاریخ یلدا , تاریخ یلد , جشن یلدا , شب یدا

تاریخچه شب یلدا گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات