چالش‌‌ جدید حجاب: اعتراض‌ها به ساپورت و شکل پوشش نتیجه امام خمینی در کانادا + تصاویر - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد چالش‌‌ جدید حجاب: اعتراض‌ها به ساپورت و شکل پوشش نتیجه امام خمینی در کانادا + تصاویر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div style="direction:rtl"> div> <center> <div id="custem-incus"> <div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html"><div class="mzc"><strong>الش‌‌ دید جاب: عتراضا ه ساپورت کل پوشش تیجه مام مینی ر انادا + تصاویر strong>div>,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div>div> div> <br > center> <div itemprop="articleBody" class="content_body"> <div id="cel_1"> ر وزهای ذشته مزمان ا غاز ضور شتای رشاد ر هر رودیای نسرتا، حثا ر زمینه <a class="hlink" title="جاب" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html" style="text-decoration:none;color:#000000">جابaالا رفته ست. ما الش یگر ز صفحه یس وک وه مام مینی، عیمه شراقی غاز د. و تصویری ز <a class="hlink" title="تیجه مام مینی" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html" style="text-decoration:none;color:#000000">تیجه مام مینیa>.. div> <div>ر وزهای ذشته مزمان ا غاز ضور شتای رشاد ر هر رودیای نسرتا، حثای یگری یز ه هانهای ختلف ر بکهای جازی رباره رنامهای پخش ده ز صدا سیما ر زمینه <a class="hlink" title="جاب" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html" style="text-decoration:none;color:#000000">جابaالا رفته ست.<br /><br /> جتلاسلام دیب زدی، ا عتراض ه جبار <a class="hlink" title="جاب" href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html" style="text-decoration:none;color:#000000">جابa> ردسالان ر رنامهای ودک، ر فتگویی ا سایت وزنامه یران، نین ظهار ظر رد: «ینه ا چهای سه هار ساله ا یاوریم جبورشان نیم ه پوشش اصی اشته اشند وعی تصنع ست؛ عنی اهرسازی ست. ه سا مین چه ز تلویزیون ه ارج یود وسری ا وی زمین پرت رده، گدش ند ز ویش د ود پس ز ن صلا اضر میود ه ن ا سر ند. ین عنی امن زدن ه وحیه فاق ر امعه ه ز زشتترین اهای خلالرانه ر وح سیار ساس رزندان ین رزو وم ستdiv><div><br />div><div>ما الش یگر ز صفحه یس وک وه مام مینی، عیمه شراقی غاز د. و تصویری ز رفتن ایزه توسط رزندش ز انشگاهی ر شور انادا ا نتشر رد.div><div><br /><div style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div>div><br />div>div><div>ما ین ک تصویر یرایش ده ود خالفان ین ریان، ه شکال ختلف عتراضایان ا ا ستفاده ز عکس صلی ه رق ختلف نتشر ردهند. ز مله ین:div><div><br /><div style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div>div><br />div>div><div>ا ین:div><div><br />div><div style="text-align: center; "><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div>div><br />div><div>ر دامه ین عتراضا، عیمه شراقی ر پستی تازه ر یس وک، تصویری تازه ز خترش ا ا تنی ه یوانید، نتشر رد:<br /><br /><div style="text-align: center;"><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div><div><div style="text-align:center;clear:both;xwidt:100%"><a Href="http://daneshha.akairan.com//maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/201545155318.html">,نتیجه امام خمینی, خانواده امام خمینی,  گشت‌ ارشاد,آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهانa>div>div><br />div><br /><br /><br /><div><br />div><div>div>div>div> <p class="source">نبع : caffecinema.comp>
چالش‌‌ جدید حجاب: اعتراض‌ها به ساپورت و شکل پوشش نتیجه امام خمینی در کانادا + تصاویر گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات