«ولنتاین» یا «سپندارمذگان» کدامیک جشن ماست؟ - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد «ولنتاین» یا «سپندارمذگان» کدامیک جشن ماست؟ ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<div><div style="text-align: center"><span style="max-xwidt: 300px; border-top: #cccccc 1px solid; border-right: #cccccc 1px solid; min-xwidt: 225px; border-bottom: #cccccc 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-top: 3px; padding-left: 3px; border-left: #cccccc 1px solid; display: inline-block; padding-right: 3px"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html"><div class="mzc"><strongلنتاین» ا «سپندارمذگان» دامیک شن است؟ strong>div>ولنتاین, سپندارمذگان, جشن ایرانیa>span>div><div style="text-align: center"><div style="xwidt: 300px; direction: rtl; text-align: justify; padding-top: 10px; display: inline-block" itemprop="description">دت می ه واخر همن اه اقی انده تا ه وز عشق رنگی «<a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa وز عشق یران استان «سپندارمذگان» رسیم ما وانان ا متر یانند ین و شن تنها ه اصله هار وز ز م رار ارند عنی ۲۵ همن اه (<a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa>) ۲۹ همن اه (سپندارمذگان)!div>div><div style="font-size: 13px; font-family: yekan; padding-bottom: 10px; direction: rtl; text-align: justify; padding-top: 10px; padding-left: 10px; line-xheight: 30px; padding-right: 10px"><br/><div>div><div>div><div>div><div><br/>ند سالی ست ه ۲۵ همن (۴ وریه) وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> رید ل عروسک، کلات ر شورمان اب ده ست. کثر وان ا دون طلاع ز ینکه صلا ین <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> وردنی ا پوشیدنی ست، قط ی انند ه ر وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> اید رای سانی ه وست ارند دیه خرند...<br/><br/><br/>تاریخچه وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa>:<br/>وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa>-تاریخچه امل قیق <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ر ست یست نچه ز پیشینه وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ی‌‌انیم ا فسانه رآمیخته ست. مروزه لیسای اتولیک ه ین تیجه سیده ست ه داقل سه دیس جود اشتهند ه مگی ه هادت سیده ند، ه مین لیل ندین فسانه سعی ر ازگوئی تاریخچه&nbsp; ئین <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ارند.<br/><br/>وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa>-ر صده سوم یلادی ه طابق یود ا وایل اهنشاهی ساسانی ر یران، ر وم استان رمانروایی ودهست نام لودیوس وم. لودیوس عقاید عجیبی اشتهست ز مله ینکه ردان جرد سبت ه نانی ه مسر رزند ارند سربازان نگجوتر هتری ستند. ز ین و زدواج ا رای سربازان امپراتوری روم دغن یند. لودیوس ه دری یحم فرمانش ه ندازهی اطع ود ه یچ س رات مک ه زدواج سربازان ا داشت. ما شیشی ه ام النتاین (النتیوسخفیانه عقد سربازان ومی ا ا ختران حبوبشان اری یرد. لودیوس وم ز ین ریان بردار یود ستور یهد ه النتاین ا ه زندان یندازند. النتاین ر زندان عاشق ختر زندانبان یود. ا توجه ه نچه ه ر فسانه مده شیش <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> رای و امهیی وشته نها ا ا وشتن «ز رف <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> تو» (From Your Valentine) مضاء رده ست، صطلاحی ه تا ه مروز ورد ستفاده رار رفته ه فور ر وی ارتهای <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> شاهده ی‌‌ود. سرانجام شیش ه رم اری ردن عقد عشاق ر لاف انون لودیوس وم عدام یود. نابراین و ا ه عنوان دایی هید اه عشق یانند ز ن زمان <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> تبدیل ه مادی رای عشق ده ست.<br/><br/><div>فسانه یگر اکی ز ن ست ه نگامی ه النتین ا ه زندان فکندند، ردم رای ی ادداشتایی وچک ه ر فافه پیچانده ودند ر کافهای یواره سلول ی اسازی یکردند یفرستادند و نها ا افت ر ق نان یایش رد. ه یگر سخن، نیاد تاریخی ارت النتین مین مر ست. شیش النتیوس ر 14 وریه 270 یلادی (ر رخی وایات 269 طابق ا رخی وایات یگر 273 عد ز یلاد) عدام د. نابراین و ا ه عنوان دایی هید اه عشق یدانند ز ن زمان النتین تبدیل ه مادی رای عشق دهست دین وست ه ر شورهای هان، ه یژه شورهای روپایی مریکای مالی، راسم وز النتین مه ساله ر 14 وریه رگزار یگردد.div><br/><div style="text-align:center"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html">ولنتاین, سپندارمذگان, جشن ایرانیa><br/>div>دیه وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> :<br/>ر شورهای روپایی مریکائی ادن کلات ه عنوان دیه وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ز هرت اصی رخوردار ست. تزئین کلات پختن نواع ن یز ز داب&nbsp; وز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ه مار یود. ز ظر علمی م ابت دهست ه وردن کلات ات ا مان سیاه یزان عشق ا ر نسان الا یرد لبته ه صرف ی ویه ن.<br/><br/><br/><div style="text-align:center"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html">ولنتاین, سپندارمذگان, جشن ایرانیa><br/>div>تاریخچه<a title=" سپندارمذگان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سپندارمذگانa>:(<a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> یرانی)<br/><div>متر سی ست ه داند ر یران استان، ه ون ومیان ز 3 رن پس ز یلاد- ه ز 20 رن پیش ز یلاد- وزی وسوم ه وز عشق جود اشته ست. الب ست دانید ه ین وز ر تقویم جدید یرانی قیقا صادف ست ا ۲۹ همن، عنی تنها وز پس ز <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> رنگی! ین وز<a title=" سپندارمذگان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سپندارمذگانa> ا سفندارمذگان ام اشته ست. لسفه زرگداشت ین وز ه عنوانوز عشقه ین صورت وده ست ه ر یران استان ر اه ا 30 وز ساب ی ردند علاوه ر ینکه اه ا سم اشتند، ریک ز وزهای اه یز ک ام اشتند. وز پنجم سپندار ذ وده ست. <br/>div><br/>&nbsp;بوریحان یرونی ر ثارالباقیه وردهست ه ایرانیان باستان ین وز ا وز زرگداشت زن زمین یانسته ند. لسفه زرگداشت ین وز ه عنوان «وز عشق» ه ین صورت وده ست ه ر یران استان ر اه ا سی وز ساب ی ردند علاوه ر ینکه اه ا سم اشتند، ر ک ز وزهای اه یز ک ام اشتند. عنوان ثال وز ول «وز ورمزد»، وز وم، وز همن عنی «سلامت، ندیشه» ه خستین صفت داوند ست، وز سوم ردیبهشت عنی «هترین استی پاکی» ه از ز صفات داوند ست، وز هارم هریور عنی «اهی رمانروایی رمانی» ه اص داوند ست وز پنجم «سپندار ذ» وده ست. سپندار ذ قب لی زمین ست. عنی ستراننده، قدس، روتن. زمین ماد عشق ست ون ا روتنی، تواضع ذشت ه مه عشق ی رزد. زشت زیبا ا ه ک شم ی گرد مه ا ون ادری ر امان پر هر ود مان ی هد. ه مین لیل ر رهنگ استان سپندار ذگان ا عنوان ماد عشق ی پنداشتند.<br/><br/><div>مچنین شوزرتشت وشبختى شر ا ابسته ه یزان انش رد نسان ى اند ه نسیت ومیت نگ ژاد ز یدگاه ى مه نسان ا _ مه زنان ردان _ اراى قوق رابرند. و ختران ا ر زینش مسر زاد مرده عشق پاک انش یک ا و عیار صلى ى اند وشبختى مسران وان ا ر زندگى زناشویى ر ین ى اند ه ر ک کوشند تا ر استى ز یگرى پیشى ویند.<br/><br/><div style="text-align:center"><a href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html">ولنتاین, سپندارمذگان, جشن ایرانیa><br/>div>مینطور اید دانیم ه مشاسپند سپندارمذ، گهبان یزدبانوی زمین ِسرسبز شانی ز اروری زایش ست. شن<a title=" سپندارمذگان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سپندارمذگانa> ا سفندگان، وز رامیداشت زنان در ایران باستان وده ین وز ه ام «ردیران» ا «ژدگیران» ا «زدگیران» (=دیه رفتن ز ردان) یز ر دبیات ارسی ه ار فته ست.ردیزی ر تاب زین&shy;لاخبار یز رباره&shy; اژه&shy; «ردگیران» شاره رده &shy;ست ه ز ین هت ین شن ا ردگیران ی&shy;فتند ه زنان ه ختیار ویش ا زادی، وی رد زندگی ود ا رمی&shy;زیدند.div><br/>سپندارمذگان شن زمین رامی اشت عشق ست ه ر و ر نار م عنا پیدا یردند. ر ین وز زنان ه وهران ود ا حبت دیه یادند. ردان یز زنان ختران ا ر تخت اهی شانده، ه نها دیه اده ز نها طاعت یردند. خیرا روهی ز وستداران رهنگ یرانی پیشنهاد ردهند ه ه نظور فظ رهنگ یرانی<a title=" سپندارمذگان" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000"> سپندارمذگانa> جای <a title="لنتاین" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/2014212143954.html" style="text-decoration:none;color:#000000">لنتاینa> ه عنوان وز عشق رامی اشته ود.div><div><br/>&nbsp;سیمرغdiv>div>div> <a href="http://daneshha.akairan.com/">ردآوری اطلاعات عمومی کاایرانa>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله «ولنتاین» یا «سپندارمذگان» کدامیک جشن ماست؟ شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

آیا جشن گرفتن ولنتاین در ایران صحیح است؟ , ولنتاین مهم است یا سپندارمذگان , حدیث در مورد جشن های ولنتاین , ولنتاین و سپندارمذگان , ولنتاین و ریشه آن , ولنتاین nv hdvhk , ولنتاین در ایران , ولنتاین ایران , فلسفه ولنتاين , فلسفه ولنتاین , جشن والنتاین , کشیش ولنتاین , جشن ولنتاين , جشن ولنتاین

«ولنتاین» یا «سپندارمذگان» کدامیک جشن ماست؟ گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات