تاریخچه کرسی و نحوه استفاده آن در تهران قدیم - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تاریخچه کرسی و نحوه استفاده آن در تهران قدیم ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت اطلاعات عمومی آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #ff0000">تاریخچه <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> حوه ستفاده ن ر تهران قدیمspan>strong><br/>&nbsp;<br/>رچند سالهاست ه وشهای رمایش دید، ر سیاری ز نازل تهران هرستانهای زرگ وچک یران جود ارند کثر نازل شور ر زمستانها املا رم ستند، ما نوز م سیاری ز انواده ا ه ه لیل علاقه فظ سنت ه ه لیل داشتن مکانات رمایش افی، ز <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ستفاده یکنند. <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> زو ن سته ز وازمی ست ه اد ور اطرات زیادی رای فراد ست. <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ه صوص ر ب لدا کی ز هترین یزها و ه انواده ا ر نار م مع ی رد، ر ین خش ز سایت <a class="hlink" title="کاایران" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">کاایرانa> ی واهیم طلاعاتی ر ورد <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ه ما دهیم، ا ا مراه اشید.p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a Href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html"><div class="mzc"><strong>تاریخچه رسی حوه ستفاده ن ر تهران قدیم strong>div>کرسی,کرسی برقی,آکاایرانa>p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa>p> <p><br/>سیاری ز ا، شستن وابیدن زیر <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیaا ن رارت لچسب ی ظیر تنبلی ورش ا تجربه رده یم زمستانهایی ا ه مراه ا زرگترهای انواده ا وردن وراکیهای زمستانی نیدن کایات پدر زرگ ادربزرگ سپری یشدند ا ز مله اطره نگیزترین ورانهای زندگی ودکی وجوانی ود یدانیم. ما اید ا ز ن سته فرادی اشیم ه ا جود ستفاده ز <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیaیچوقت ز گونگی رپاکردن سایل ورد یاز ن طلاعی داشته اشیم. پس د یست ا گاهی ه تاب تهران قدیم ه لم یرین زنده اد عفر هری، ز ند ون ن اخبر ویم:<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> گونه سیله ی ود؟span>strong><br/><a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ز هارپایه ی (یزی) ز وب ه ندازه تر یشتر اهی ستطیل تشکیل ده ود ه دود سه جب لندی اشته، وی ن ا ا حافی زرگ ر ندازه ای ا تر اهی یشتر ا متر یپوشاندند. سپس وی حاف ا ا اجیم، ترمه ا ادر ب سفید تزئین رده ه تناسب زرگی وچکی <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیaجمعه ی سی رای رار ادن راغ، سماور روف وراکیها وی ن رار یدادند.طراف <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ا تشک پشتی ذاشته زیر ن ینشستند.<br/>عمولا ر انه ای بقه توسط عیان، و <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> وجود ود، کی رای هل انه ر تاقی یگر کی ر تاق پذیرایی رای همانان رار اده یشد. تشک پای <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> عمولا وتاهتر ما پهن تر ز تشک عمولی ود ه وری ه ا رار رفتن ر هار رف <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیaبه ا وی م یافتاده اهموار اراحت باشد. ذاشتن <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ر وز ساعتی سعذ نجام یشد زرگ انواده اید ر ن ب ا پاکتی یرینی ارد انه یشد.<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● <span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #ff0000"><span style="COLOR: #000000"><span style="COLOR: #ff0000">تش <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa>&nbsp;span>span>span>span>span>span>span>span>span>span>strong><br/>ر زیر ین یز تشکیلاتی ه صفش فت، ک نقل رار یگرفت ه رارت طبوع زیر <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ا تامین یکرد ماده ردن ن م وشی خصوص ه ود اشت. بتدا ته رزهای نقلی ا ا چ یس رده املا یپوشاندند. سپس اخل نرا اکستر لک رده یریختند سط اکسترها ا ود رده، اکه غال یخته، تش غال یگذاشتند اد یزدند تا تش غال ه اکه غالها رسد. سپس ه هستگی لایمت وی نرا ا فگیر اکستر اده، اکسترهای ور نقل ا ه ور اکه ا تش و رگردانده، شرده صاف یکردند. سپس نقل ا رای ز ین فتن وی غال دتی ر ضای زاد اقی ذاشته سپس زیر <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> یگذاشتند.<br/><br/>ر ند ساعت کبار ک ایه ز اکستر وی نرا پس زده، تشش ا تند یکردند. ین وش تش ردن خصوص ولین نقلی ود ه زیر <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> رار اده یشد، ز ینجا ه عد، ربار نقل ا "اکه و اکه" یکردند. ه ین ترتیب ه تش اقیمانده ته نقل ا ا اک نداز رداشته، اکه تازه ر نقل یخته، تش ا جددا ویش یریختند اکستر یدادند. ک ایه تش یگر، لوله ود ه ز اکه غال تهیه یشد. ه ین ترتیب ه ر تابستان، اکه غالها ا ر شت بی یریختند، نهای ن ه ته شین یشد، غالهای وی ب انده ا مع یکردند ا ست ه کل لوله ایی سفت شرده انند وفته رنجی رآورده ر فتاب شک یکردند.و سه تا ز ین لوله ا ا ر ولین تش ر ته نقل ذاشته، ویش ا اکه تش یدادند اقی راحل ه کل ذکور جرا یشد.<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● اله <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa>span>strong><br/>اله <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> عمولا ر یان انواده ای ی ضاعت ه توانایی تهیه نقل داشتند رسوم ود ه لبته رط ن م اشتن تاقی ود ه "زیر پر" اشد توان ر ن اله ی ند. ین اله ا ر حل ورد ظر یکندند ورش ا چ شیده صاف یکردند نتش ا ر ن رست رده، <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ا ویش ر یگرداندند. (ر ین وش ازم ود ه یز <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ر وی پایه ای ناری الا زده ود پس ز ماده دن تش سر ای ود رار رفته ه صطلاح رگردانده ود.) ز نجایی ه ین یوه یشتر ه ار قرا ی مد ین انواده ا توانایی و ا تش وشن ردن داشتند، ز اخل ه سط سقف <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> لابی صب یکردند ه یزی بگوشت ود ا ه غذای ر وزه یشان ود ر ن ویخته، مان زیر <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> نرا یپختند.<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● تهیه غال اکه غالspan>strong><br/>وره ای غال سازی ر نگلهای ازندران رار اشت ه اخ رگها تنه رختان پوسیده نگلی ا ر نها سوزانده، فه موده غال یکردند. غال روشها ین غالها ا سرند رده، طعات رشت نرا ه ام غال، یمه رشت ا ه ام "ویزه" رمترها ا ه ام اکه یفروختند. عمولا و وع غال ر غال روشیها وجود ود، کی مین غال نگلی ه وع رغوب، پر غز ا وام ود یمتی رانتر اشت وعی ه غال "اغی" ام اشت ز رختان اغهای طراف هر انند رختان یوه، ید، تبریزی زبان نجشک تهیه یشد پوک ی وام ود رزانتر عرضه یشد. غالفروشهای تقلب ین غال ا ا وع رغوب خلوط رده ا یمت رانتر ه انه ارهای ی طلاع یفروختند.<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● یمت غالspan>strong><br/>یمت ر روار (۳۰۰ یلو) غال خلوط ا ویزه اکه ر تابستان، ک تومان (۰ یال) تا ۲ یال ر زمستان ز ۵ تا ۸ ران ود. غال اغی ر تابستان ز تا ۹ ران ر زمستان و سه یال رانتر یشد.غال سرندی ز رواری ۵ تا ۸ ران، ویزه ک تومان اکه -۵ ران ود. لوله ه اهی توسط غال روشها م تهیه یشد ر صدتا -۵ ران ود.<br/>انواده ای ینده گر، اکه غال ا ر واخر هار تابستان یخریدند ه م شک م رزان ود لوله ای ورد یاز ود ا تهیه یکردند. فراد ی کر "و تا زمستان" وها، ر واخر پاییز تی زمستان ه کر فتاده، اکه غالی م شیده ران صیبشان یشد.<br/><br/><strong><span style="COLOR: #ff0000">● وران اspan>strong><br/>ر وران ودکی وجوانی ا، ر تهران رق ه یزی عادی تبدیل ده وشنایی انه ا تامین یکرد. ه مین لیل م م پای جاقها نقلهای رقی ه ز نس جر سوز ود ا ند لمنت (انند خاری رقی) ار یکرد، ه انه ا از د ای نقلهای غالی ا رفت. ین نقلهای رقی ه ر بتدا دون فاظ ودند، م م اید ر ثر تفاقات اگوار تعدد، ا بکه ی توری ه وی خش لتهابی ن ا ا اصله ی ناسب یپوشاند، جهز دند. سن زرگ نقلهای رقی ین ود ه ر لاف تش غال، ربانی داشت. را ه ود تش غال وجب فگی ه سیار ودکان فرادی یشد ه سر ه زیر حاف <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> رده ا تش غال <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> یشان ود اشته انواده ا ز ین یبرد.<br/>پس ز نقلهای رقی، خاری رقی خاری فتی ازی زو وازم صلی انه د. ین سایل ای متری شغال یکردند ا رم ردن تمام ضای انه، زندگی ا رای هل نزل سیار سانتنر یدند ه ین ترتیب <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ا تمام ذتی ه اشت، م م رچیده د. حافهای زرگ ن ه حافهایی وچکتر تقسیم د هارپایه ا یز <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> م ا ه ستفاده یگری سید ا روخته د لاصه ثار جود <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> ز انه ا خت ربست. مروز رای ا هالی هر، <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> تنها ه اطره ی یرین تبدیل ده ست تی سیاری ز ا مه ساله قشه یکشیم ه ک <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> رپا نیم الاخره م میشود.<br/><br/>اید ین طلب، اعث ود ه ر ین زمستان، ه اد وزهای وش ذشته، ک <a class="hlink" title="رسی" href="http://daneshha.akairan.com/maghalat-persia/ainha-marasem-iran-word/17846.html" style="text-decoration:none;color:inherit">رسیa> وچک رپا رده ودکان ا تعجب زرگسالان ا اد نیم.&nbsp;&nbsp;<br/>نبع: ریاp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تاریخچه کرسی و نحوه استفاده آن در تهران قدیم شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نحوه عملکرد آیفون lkcg word , چگونه کرسی بسازیم , کرسی آتیشی

تاریخچه کرسی و نحوه استفاده آن در تهران قدیم گردآوری توسط بخش آیین ها و جشنها و مراسم ایران و جهان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات