.
شعر جالب اری بهار آمده است

آکاایران: شعر جالب اری بهار آمده است

آکاایران: من به جستجوی جفت خویش خواهم رفت.»

پرنده از لب ایوان

به گزارش آکاایران: پرید، مثل پیامی پرید و رفت

پرنده کوچک بود

پرنده فکر نمی کرد

پرنده روزنامه نمی خواند

پرنده قرض نداشت

پرنده آدم ها را نمی شناخت

پرنده روی هوا

و بر فراز چراغ های خطر

در ارتفاع بی خبری می پرید

و لحظه های آبی را

دیوانه وار تجربه می کرد

پرنده، آه، فقط یک پرنده بود…

 

از : فروغ فرخزاد است این شعر جالب

منبع :

تبلیغات