.
داستان کوتاه مردی که گربه می فروخت -آکاداستان کوتاه مردی که گربه می فروخت -آکا

آکاایران: داستان کوتاه مردی که گربه می فروخت

آکاایران: عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده و بی آلایش وارد شد. دید کاسه ای نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه ای در آن آب می خورد.

با خود گفت اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت می شود و قیمت گرانی بر آن خواهد گذاشت. پس رو به رعیت کرد و گفت: عموجان چه گربه قشنگی داری؛ حاضری آن را به من بفروشی؟

 

رعیت گفت: چند می خری؟

– یک درهم.

رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش داد و گفت: خیرش را ببینی.

 

عتیقه فروش پیش از خروج از خانه قیافه خونسردی به خود گرفت و گفت: عموجان این گربه ممکن است در راه تشنه شود، بهتر است کاسه آب را هم به من بفروشی.

رعیت گفت: قربان؛ من به این وسیله تا به حال پنج گربه فروخته ام. آن کاسه، فروشی نیست!

منبع :

تبلیغات