شعر یک شب از دست کسـی

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد شعر یک شب از دست کسـی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

شعر یک شب از دست کسـی
,[categoriy]

آکاایران: شعر یک شب از دست کسـی

آکاایران:   بــاده ای
                      خـواهم خورد

که مرا بـا خود تا آن سوی

به گزارش آکاایران:         اسرار جهــان
                       خــواهـــد بــرد

با من از هـست بـه
                        بـــــود

بـا مـن از نـور بــه
                       تــاریــکی

از
شعــلـه بـــه دود

بـا مـن از آوا تـــا
                   خـامــوشی

دورتـر شایــد… تـا عـمـــــق
                                    فرامــوشی

راه خـواهــد پیمــود

           کی از آن سرمستــی خواهـم رسـت ؟

کی به همـراهــان خواهــم پیوســت ؟

مـن امیـــدی را در خود
                           بـــارور ساختـــه ام

تــــار و پــــودش را
                        بـا
                            عشــــق تـــو پـرداختـه ام

مثـل تابیـدن مهـــری در دل

        مثل جوشیـدن
                  شعـری از جــان

مثـل بالیدن عطــری در گــل
             جـریان خـواهـم یــافــت

مست از شوق تـو از عمـق فــرامـوشـی

راه خــواهـم افتـاد
                              باز از ریشـه به
                                          بـــــرگ

بـاز از بــود بـه              هســـت

بـاز از خامـوشـی تـا
                           فـــریـاد

سفـر تـن را تـا خـاک تماشــا کـردی

سفــر جــان را از خاک بـه
                           افــــلاک ببیــــن

گـر مــرا می
             جــــویی

سبــزه هـا را دریــاب
             با درختــان بنشیـن

کــــی ؟
              کجــــا ؟
                          آه نمی دانــــــم

                                        ای کــــدامیـــنــــ ســــاقـــی

                      ای کـدامیــــنــــ شــــــبــــ

    منتظــــر می مانـــــم….

فریدون مشیری  و شعر زیبایش                     

منبع :

شعر یک شب از دست کسـی گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات