شعر جست و خیز کردن و آواز خواندن -آکا

,[categoriy]

آکاایران: شعر جست و خیز کردن و آواز خواندن

آکاایران: بعد آرزو هایش را پهن کرد روی زمین
و شروع کرد به کف زدن و رقصیدن
به گزارش آکاایران: جست و خیز کردن و آواز خواندن
و آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتر
بیشتر و بیشتر
در حالی که دیگران میخندیدند و گریه میکردند
عشق می ورزیدند و محبت میکردند
لستر وسط آرزوهایش نشست
آنها را روی هم ریخت تا شد مثل یک تپه طلا
و نشست به شمردنشان تا ……
کجا خواهد رفت ای رفیق

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات