شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله -آکا

,[categoriy]

آکاایران: شعر کو همی گفت ای خدا و ای اله

آکاایران: دست ِ کت بوسم بمالم پای کت

وقت خواب آید بروبم جای کت

 

به گزارش آکاایران: گر ببینم خانه ات را من دوام

روغن و شیرت بیارم صبح و شام

 

هم پنیر و نان های روغنین

خمرها چغرات های نازنین

 

سازم و آرم به پیشت صبح و شام

از من آوردن ز تو خوردن تمام

 
آری ز دنیا خوردن تمام

منبع :

اخبار اکاایران

تبلیغات