.

اشعار زیبا و عاشقانه تک بیتی -آکا

آکاایران: اشعار دلپذیر و عاشقانه تک بیتی

آکاایران:  

گلی نشکفته بود از شاخساری، کز چمن رفتم

به گزارش آکاایران: نرفته است از چمن مرغی، بدین حسرت که من رفتم

عذری بیگدلی

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

مخور فریب محبت، که دوستداران را

به روزگار سیه بختی، آزمودم من

رهی معیری

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

من چو با قامت رخسار تو باشم شادم

فارغ از سیر گل ویاسمن وشمشادم

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

عاشق نشدی محنت هجران نکشیدی

کس پیش تو غمنامه هجران چه گشاید؟

صبوحی جغتایی

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

غیر شرح نامرادی، معنی دیگر نداشت

درس هر فصلی که خواندیم از کتاب زندگی

قصاب کاشانی

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

گفتی بدهم کامت و جانت بستانم

ترسم ندهی کامم و جانم بستانی

حافظ

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

یار، بی رحم و ستم پیشه، فلک مظلوم کُش

کس نگیرد دست ما افتادگان را وای وای

رسوا

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

ناز پروده تنعم نبرد راه بدوست

عاشقی، شیوه رندان بلاکش باشد

حافظ

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

یک جور را، هزار دلیل آورد به عذر

یا رب که دلربای کسی، نکته دان مباد

شیخ شاه نظر

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

ز پیری قدر شبهای جوانی، می شود ظاهر

سپیدی های کاغذ، می کند روشن سیاهی را

مایل دهلوی

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

عمرها عیب دوستان گفتن

وصف خود ساعتی ز دشمن پرس

نظیری نیشابوری

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

فریب مهربانی خوردم از گردون، ندانستم

که در دل بشکند خاری که بیرون آرد از پایم

صائب

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

تا توانی سخن از مردم بی درد مکن

گر همه کوه شود، تکیه به نامرد مکن

زنگنه

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

بر هر کسی که می نگرم، در شکایت است

درحیرتم که گردش گردون به کام کیست؟

طایر شیرازی

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد

من نه آنم که زبونی کشم از چرخ و فلک

حافظ

*

***  شعر عاشقانه تک بیتی***

*

در سینه پنهان کرده ام گنجینه ای از داغ غم

تا می توانی سعی کن ای عشق، در ویرانی ام

عاشق اصفهانی

.

منبع :

تبلیغات