بیهوده تصویرت به دیدارم می آید

آکاایران: بیهوده تصویرت به دیدارم می آید

آکاایران:  بیهوده تصویرت به دیدارم می آید

به گزارش آکاایران: و در من نمی آمیزد مگر آنجائی که تنها تو را می نمایاند

چون روی بمن کنی

بر دیوار نگاهم هیچ جز سایه موهومت نخواهی یافت

درمانده ای چون آینه ها هستم

که بازتاب می دهند بی آنکه توان دیدن داشته با شند

چشمم چو این آینه ها تهی است و همچون آن ها

غیاب تو مسکن اوست

غیابی که نیست مگر کوری آن

                                                                                                                                        Louis Aragon