.
داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید!

آکاایران: داستان خنده دار از فرصت ها استفاده کنید!

آکاایران: به گزارش آکا ایران مردی با اسلحه وارد یک بانک شد و تقاضای پول کرد وقتی پولها را دریافت کرد رو به یکی از مشتریان بانک کرد و پرسید : آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم؟مرد پاسخ داد : بله قربان من دیدم سپس دزد اسلحه را  به سمت شقیقه مرد گرفت و اورا در جا کشت .او مجددا رو به زوجی کرد که نزدیک او ایستاده بودند و از آنها پرسید آیا شما دیدید که من از این بانک دزدی کنم مرد پاسخ داد : نه قربان. من ندیدم اما همسرم دید!!!!

منبع :

تبلیغات