.
loading...

آکاایران: فریدون مشیری:
بنشین | مرو | هنوز به کامت ندیده ایم

آکاایران: بنشین، مرو، هنوز به کامت ندیده ایم

بنشین، مرو، چه غم که شب از نیمه رفته است
بگذار تا سپیده بخندد به روی ما

به گزارش آکاایران:
بنشین، ببین که دختر خورشید "صبحگاه"
حسرت خورد ز روشنی آرزوی ما


بنشین، مرو، هنوز به کامت ندیده ایم
بنشین، مرو، هنوز کلامی نگفته ایم


بنشین، مرو، چه غم که شب از نیمه رفته است
بنشین، که با خیال تو شب ها نخفته ایم


بنشین، مرو، که در دل شب، در پناه ماه
خوش تر ز حرف عشق و سکوت و نگاه نیست


بنشین و جاودانه به آزار من مکوش
یکدم کنار دوست نشستن گناه نیست

 
بنشین، مرو، حکایت "وقت دگر" مگوی
شاید نماند فرصت دیدار دیگری

 
آخر، تو نیز با منت از عشق گفتگوست
غیر از ملال و رنج از این در چه می بری؟


بنشین، مرو، صفای تمنای من ببین
امشب، چراغ عشق در این خانه روشن است

 
جان مرا به ظلمت هجران خود مسوز
بنشین، مرو، مرو که نه هنگام رفتن است!...

 اینک، تو رفته ای و من از راه های دور
می بینمت به بستر خود برده ای پناه!


می بینمت - نخفته - بر آن پرنیان سرد
می بینمت نهفته نگاه از نگاه ماه


درمانده ای به ظلمت اندیشه های تلخ
خواب از تو در گریز و تو از خواب در گریز

 
یاد منت نشسته برابر - پریده رنگ -
با خویشتن - به خلوت دل - می کنی ستیز

منبع :

تبلیغات