.

آکاایران: شاهنامه

شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا

آکاایران: شاهنامه شعری زیبا از گلرخسار صفی اوا

شاهنامه سخن است،

به گزارش آکاایران: سخن بی‌مرگی.

شاهنامه روح است،

به تن بی‌مرگی.

شاهنامه وطن است،

وطن بی‌مرگی.

آری، آری، شاهنامه وطن است!

وطنی کز من و تو،

نتوانند به شمشیر و به تزویر،

ربودن.

شاهنامه خرد است،

خردی که به جهان آموزد،

هنر از اجل جهل

نمردن.

شاهنامه ادب است،

ادبی کز ثمر سبز درختش،

جاودان بهره بگیریم.

شاهنامه نفس است، نفسی کز من و تو گر بربایند،

بمیریم!

بمیریم!

بمیریم!

منبع :

تبلیغات