.

برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ نهم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

9/1

چون عمر بسر رسد چه شیرین و چه تلخ

به گزارش آکاایران: پیمانه که پر شود چه بغداد و چه بلخ

می نوش که بعد از من و تو ماه بسی

از سلخ به غره آید از غره به سلخ

9/2

آنانکه محیط فضل و آداب شدند

در جمع کمال شمع اصحاب شدند

ره زین شب تاریک نبردند برون

گفتند فسانه ای و در خواب شدند

9/3

آن را که به صحرای علل تاخته اند

بی او همه کارها بپرداخته اند

امروز بھانه ای در انداخته اند

فردا همه آن بود که در ساخته اند

9/4

آنھا که کھن شدند و اینھا که نوند

هر کس بمراد خویش یک تک بدوند

این کھنه جھان بکس نماند باقی

رفتند و رویم دیگر آیند و روند

9/5

آنکس که زمین و چرخ و افلاک نھاد

بس داغ که او بر دل غمناک نھاد

بسیار لب چو لعل و زلفین چو مشک

در طبل زمین و حقه خاک نھاد

9/6

آرند یکی و دیگری بربایند

بر هیچ کسی راز همی نگشایند

ما را ز قضا جز این قدر ننمایند

پیمانه عمر ما است می پیمایند

منبع :

تبلیغات