.

برگ بیست و دوم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ بیست و دوم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ بیست و دوم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

22/1

یک روز ز بند عالم آزاد نیم

به گزارش آکاایران: یک دمزدن از وجود خود شاد نیم

شاگردی روزگار کردم بسیار

در کار جھان هنوز استاد نیم

22/2

از دی که گذشت هیچ ازو یاد مکن

فردا که نیامده ست فریاد مکن

برنامده و گذشته بنیاد مکن

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

22/3

ای دیده اگر کور نی گور ببین

وین عالم پر فتنه و پر شور ببین

شاهان و سران و سروران زیر گلند

روهای چو مه در دهن مور بین

22/4

برخیز و مخور غم جھان گذران

بنشین و دمی به شادمانی گذران

در طبع جھان اگر وفایی بودی

نوبت بتو خود نیامدی از دگران

22/5

چون حاصل آدمی در این شورستان

جز خوردن غصه نیست تا کندن جان

خرم دل آنکه زین جھان زود برفت

و آسوده کسی که خود نیامد به جھان

22/6

رفتم که در این منزل بیداد بدن

در دست نخواهد بر خنگ از باد بدن

آن را باید به مرگ من شاد بدن

کز دست اجل تواند آزاد بدن

منبع :

تبلیغات