.

برگ بیست و چهارم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ بیست و چهارم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

آکاایران: برگ بیست و چهارم از بوستان رباعیات خیام نیشابوری

24/1

می خوردن و گرد نیکوان گردیدن

به گزارش آکاایران: به زانکه بزرق زاهدی ورزیدن

گر عاشق و مست دوزخی خواهد بود

پس روی بھشت کس نخواهد دیدن

24/2

نتوان دل شاد را به غم فرسودن

وقت خوش خود بسنگ محنت سودن

کس غیب چه داند که چه خواهد بودن

می باید و معشوق و به کام آسودن

24/3

آن قصر که با چرخ همیزد پھلو

بر درگه آن شھان نھادندی رو

دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای

بنشسته همی گفت که کوکوکوکو

24/4

از آمدن و رفتن ما سودی کو

وز تار امید عمر ما پودی کو

چندین سروپای نازنینان جھان

می سوزد و خاک م یشود دودی کو

24/5

از تن چو برفت جان پاک من و تو

خشتی دو نھند بر مغاک من و تو

و آنگاه برای خشت گور دگران

در کالبدی کشند خاک من و تو

24/6

می خور که فلک بھر هلاک من و تو

قصدی دارد بجان پاک من و تو

در سبزه نشین و می روشن میخور

کاین سبزه بسی دمد ز خاک من و تو

منبع :

تبلیغات