.

آکاایران: سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات:

سه پسر عجیب

آکاایران: سه پسر عجیب 

نویسنده: کتلین آرنوت
 

به گزارش آکاایران: زیرعنوان: اسطوره ای از آفریقا

شب که کودکان آفریقایی دور آتش می نشینند، پدربزرگها اغلب این داستان را برای آنها نقل می کنند.
روزی، روزگاری مردی بود که سه پسر عجیب داشت.
نخستین پسر چنان شنوایی نیرومندی داشت که حتی کوچکترین خش و خش ریزترین حشره ها در لابلای گیاهان به گوشش می رسید.
دومین پسر بینایی چنان خوب و نیرومند داشت که می توانست حتی دانه ی شنی را در جاده ای یک فرسنگ دورتر از خود، یا مگسی را که بر درخت موزی در آن سوی رودی پهناور می پرید، ببیند.
سومین پسر می توانست هرچه می دید براحتی بشمارد چه برگ درختان و چه ستارگان آسمان.
روزی این سه پسر، پدر و مادر خود را بدرود گفتند و به سفر دور و درازی رفتند.
سه برادر جز کیسه ای ارزن قهوه ای رنگ توشه ای برای راه خود برنداشته بودند.
رفتند و رفتند تا رسیدند به لب رودی و برای گذشتن از آن قایق یکی از ماهیگیران را اجاره کردند.
سه برادر با دقت و احتیاط بسیار در بلم جا گرفتند و کیسه ی ارزن را در آن نهادند. ماهیگیر پاروها را به دست گرفت و قایق را به طرف دیگر رود راند.
ناگهان نخستین پسر فریاد زد: «ایست! دانه ای ارزن از کیسه بیرون آمد و در آب افتاد و من صدای افتادن آن را در آب شنیدم».
دومین پسر گفت: «خوب، من در رود می پرم و آن را پیدا می کنم!» و آنگاه از قایق در آب پرید و شناکنان خود را به ته رودخانه رسانید.
در این موقع سومین پسر نگاهی به کیسه ی ارزن انداخت و گفت: «راست می گویی! من ارزنها را شمردم. یکی از آنها گم شده است. بشتاب و پیدایش کن تا به راه خو ادامه بدهیم!»
بیش از چند دقیقه طول نکشید که دومین پسر روی آب برگشت. او که دانه ی ریز ارزن را به دست داشت فریاد زد: «این هم دانه ی ارزن! چه خوب بود که برادرم صدای افتادن آن را شنید!»
آن وقت دوباره در قایق نشست و دانه ی ارزن را در کیسه انداخت.
سومین پسر گفت: «خوب ماهیگیر! ما را به آن طرف رود برسان تا به مسافرت خود ادامه بدهیم!»
خوب بگویید بدانم به عقیده ی شما کدامیک از آن سه برادر باهوشتر بود. آنکه صدا را شنید یا آنکه دانه را در ته رود دید یا آنکه آنها را شمرد و گفت یکی از ارزنها کم شده است؟
منبع مقاله :
آرنوت، کتلین، (1378)، داستان های آفریقایی، ترجمه ی: کامیار نیکپور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم

 
منبع :

تبلیغات