.

آکاایران: سرویس اندیشه آکا ایران؛ بخش شعر و ادبیات:

داستان های بودایی

آکاایران: داستان های بودایی 

 

به گزارش آکاایران:  اسطوره ای از هند

پی نوشت :

1. Mourdaja

منبع مقاله :
فوژر، روبر؛ (1383)، داستان های هندی، ترجمه اردشیر نیکپور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم

 
منبع :

تبلیغات