.

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نوشته های عاشقانه به همراه تصویر ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر
,[categoriy]

آکاایران: نوشته های عاشقانه به همراه تصویر

آکاایران:  نوشته های عاشقانه به همراه تصویر  

 

به گزارش آکاایران: خیلی مواظب باش!!!

 

 

اگه باشنیدن صداش دلت لرزید…

 

 

اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی…

 

 

دیگه تمومه…!!!

 

اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات

,[categoriy]

 

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

 

 

 

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،

مهم تویــــــــ ــــے . .

کــﮧ نــﮧ مـ ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

,[categoriy]

 

 

دلم سفر می خواهــــد …

 

 

 

 

 

نه برای رسیدن به جایی ….

 

 

 

 

 

فقط دلتنگ رفتنم …

 

 

 

 

 


کـــــــــارم

 

 

 

 

 

از یکی بود و یکی نبود گذشت

 

 

 

 

 

سهم من همیشه این بود :

 

 

 

 

یکی بود یکی نابود

 

,[categoriy]

چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــدمے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے

مـــَـگـــَــر نہ ؟!!.

 

,[categoriy]

بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے …

בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے …

شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے …

گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن …

פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے …

פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …

 

,[categoriy]

کُل ِدُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے …

 

باز هَم دِلَت میخواهَد

 

 

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها …

 

 

 

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده …

 

هَمِـﮧے ِدُنیاے ِیــِک نَفَر باشــے

 

,[categoriy]

حالـ ـمـ را پرسیــבنـב:
گـ ـفتمـ رو به راهـ ـمـ
اما هیچـ ـکســ نفهمیــב رو بـﮧ کـבام راهـ ـمـ

منبع :

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات