آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛
آنان که در شهر نان قسمت می کنند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند

فاحشه را خدا فاحشه نکرد...

آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد...

جمله ای از بزرگ مرد تاریخ” صادق هدایت “