آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد؛
آنان که در شهر نان قسمت می کنند، او را لنگ نان گذاشته اند، تا هر زمان که لنگ هم آغوشی ماندند، او را به نانی بخرند

فاحشه را خدا فاحشه نکرد...
,فاحشه,صادق هدایت,زن هرزه,[categoriy]

آکاایران: فاحشه را خدا فاحشه نکرد...

به گزارش آکاایران: جمله ای از بزرگ مرد تاریخ” صادق هدایت “