آکاایران: یکی را از علما پرسیدند که یکی با ماه روییست در خلوت نشسته و درها بسته و رقیبان خفته و نفس طالب و شهوت غالب چنان که عرب گوید التّمرُ یانعٌ وَ الناطورُ غیرُ مانع. هیچ باشد که به قوت پرهیزگاری ازو به سلامت بماند؟ گفت اگر از مه رویان به سلامت بماند از بدگویان نماند.

حکایتی از گلستان ۷

آکاایران: حکایتی از گلستان ۷

به گزارش آکاایران: شاید پس کار خویشتن بنشستن/لیکن نتوان زبان مردم بستن