آکاایران: از رستم، پهلوانی چنین ارزنده که طی تاریخ حماسی ایران از پهلوانی های او نشانه ها خواهد بود، در اوستا سخنی به میان نیامده است و در متن های پهلوی جز یکی دوبار، نشانی از او نیست. پهلوان متون دینی گرشاسب است که پیوند رستم به او می رسد و در روایتی گرشاسب گرز خود را به رستم می سپارد. ( تاریخ اساطیری ایران، ۵۹ )