.
loading...
شعر پر معنای موفق نمیشوید

آکاایران: شعر پر معنای موفق نمیشوید

آکاایران: نظر به اینکه
موفق نمیشوید
به گزارش آکاایران: ما را دستمزدی کافی دهید
خود کارگاه ها را
در اختیار خواهیم گرفت
نظر به اینکه بدون شما
ما را نان کافی خواهد بودَ
نظر به اینکه با توپ و تفنگ
تهدید میکنید مَا را
تصمیم ما بر اینست
کز زندگانی بد
بیشتر از مرگ بترسیم
همچنان مرگ است

منبع :

تبلیغات