.
محض رضای عشق، مرا انتخاب کن -آکامحض رضای عشق، مرا انتخاب کن -آکا

آکاایران: محض رضای عشق، مرا انتخاب کن

آکاایران: تاریک کوچه های مرا آفتاب کن
با داغ های تازه، دلم را مجاب کن

ابری غریب در دل من رخنه کرده است
بر من بتاب، چشم مرا غرق آب کن

ای عشق ای تبلور آن آرزوی سبز
برخیز و چون سکوت، دلم را خطاب کن

ای تیغ سرخ زخم، کجا می روی چنین
محض رضای عشق، مرا انتخاب کن

ای عشق، زیر تیغ تو ما سر نهاده ایم
لطفی اگر نمی کنی، اینک عتاب کن

سلمان هراتی

منبع :

تبلیغات