.
شعر اگر تو نبودی عشق نبود

آکاایران: شعر اگر تو نبودی عشق نبود

آکاایران: همین طور

اصراری برای زندگی

به گزارش آکاایران: اگر تو نبودی

زمین یک زیر سیگاری گلی بود

جایی

برای خاموش کردن بی حوصلگی ها

اگر تو نبودی

من کاملاً بیکار بودم

هیچ کاری در این دنیا ندارم

جز دوست داشتن تو

رسول یونان و شعر زیبایش

منبع :

تبلیغات