.
یکی دیوانه ای آتش برافروخت

آکاایران: یکی دیوانه ای آتش برافروخت

آکاایران: در آن هنگامه جان خویش سوخته ی خورا.
همه خاکسترش را باد می برد در هوا را

به گزارش آکاایران: وجودش را جهان از یاد می برد.
تو همچون آتش ای عشق جانسوز

من آن دیوانه مرد آتش افروز.
من آن دیوانه ی آتش پرستم

در این آتش خوشم تا زنده هستم.
بزن آتش به عود استخوانم

که بوی عشق برخیزد ز جانم.
خوشم با این چنین دیوانگی ها

که می خندم به آن فرزانگی ها.
به غیر از مردن و از یاد رفتن

در این عالم سرانجامی ندایم
چه فرجامی؟ که فرجامی نداریم.

لهیبی همچو آهِ تیره روزان،
بساز ای عشق و جانم را بسوزان

بیا، آتش بزن، خاکسترم کن
مسم! در بوته ی هستی زرم کن!

منبع :

تبلیغات