.
loading...

مقام پدر  

هر کجا تجلیل دیدم از مقام مادر است
از پدر نامی ندیدم گرچه او را یاور است
رنج و زحمت بر پدر باشد فراوان در جهان
چون گرفتاری عالم را همیشه در براست

مقام پدر - آکا

هر چه را مادر کشد زحمت بعالم بهر تو
دردهای بیشمارش بین پدر را بر سر است
سختی کار جهان کرده پدر را بس خشن
در پناه لطف او مادر ظریف و دلرباست
نوگل خندان بود مادر که زاییده تو را
در ره زحمت پدر چون آتش و خاکستر است
بین پدر در کار سخت مشغول از صبح تا بشب
همزمان مادر بروی تخت یا در بستر است
گر شنیدی زیر پای مادران باشد جنان
این پدر باشد که دربان بهشت مادر است
گر که کسری پای بوسی میکند از فاطمه (ع)
شوی او مولا علی (ع) بین عالمی را رهبر است

تبلیغات