قدردانی از پدر - آکا

قدردانی از پدر   

اگر داری پدر کن احترامش     مواظب شو بدار از جان گرامش

بدان قدر و مقام و رتبت او      مکن هرگز تو هتک حرمت او

قدردانی از پدر

پدر را گر بپیچی سر ز فرمان      چنان باشد که سر از حکم یزدان

ز مادر گرچه کس دل سوز تر نیست     به فرزندان کسی مثل پدر نیست

به تاریکی چراغ دل فروزش     به حرف زشت هرگز دل مسوزش

مبادا او گشاید لب به نفرین     به کوه آمین بگوید مرغ آمین

ز خود (دلجو) پدر را ساز خرسند     که خرسند از تومی گردد خداوند

                      ** تقدیم به تمام پدرای عزیز**

 

 

قدردانی از پدر گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات