.

آکایران :هواپیما می خواست از زمین بلند شود. همه کمربندهای خود را محکم بسته بودند.

بنا به گزارش آکاایران : یکباره صدای جیغ های پی در پی کودکی همه را متوجه خود کرد. گریه های معصومانه ی دخترک مسافران را کنجکاو می کرد.

یکی از خدمه ی هواپیما در حالی که لبخندی بر لب داشت، آرام آرام از انتهای راهرو به سمت کودک حرکت کرد. چند قدمی مانده بود به کودک برسد، خم شد و از کف هواپیما عروسک پارچه ای کوچکی را برداشت و به دستان کودک سپرد.

ایمان ناجی

 

منبع :

مسافر کوچک - آکا

تبلیغات