"۲۱-۲۱-۲۱" - آکا

,بابک خطی,طبیب کودکان, پزشک کودکان,شعر ،داستان و ادبیات
,بابک خطی,طبیب کودکان, پزشک کودکان,شعر ،داستان و ادبیات

از بقیه مهربان تری.............

"۲۱-۲۱-۲۱"(سندرم داون)

نازنین دوست داشتنی!
از بقیه مهربان تری
تازه!
یک کروموزوم ۲۱
اضافه تر هم داری
اما مهجور مانده ای
در هیاهوی توخالی بقیه

چقدر در کنارت
امنیت حس می کنم
مهربانیت
مسری است انگار
و نگاهت
انگاری
کینه را از دل آدم می برد

همین قدر می دانم
الگوی خیلی ها می توانی باشی تو
اولیش:
خودم

بابک خطی،طبیب کودکان

 

منبع : seemorgh.com

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات