.
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده‌ایم... - آکا
ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده‌ایم... - آکا

شعر و ترانه‌هایی زیبا از زنده یاد نادر ابراهیمی را در ادامه می‌خوانید. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس/ چه سفرها کرده‌ایم، چه سفرها کرده‌ایم/ ما برای بوسیدن خاک سر قله‌ها/ چه خطرها کرده‌ایم، چه خطرها کرده‌ایم....
شعر و ترانه‌هایی زیبا از زنده یاد نادر ابراهیمی را در ادامه می‌خوانید

نمی شود که تو باشی، من عاشق تو نباشم ....
نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد
گل از تو گلگون تر
امید از تو شیرین تر
نمی شود پاییز
فضای نمناک جنگلی اش
برگ های خسته ی زردش
غمگین تر از نگاه تو باشد
نمی شود که تو باشی، من عاشق تو نباشم
نمی شود که تو باشی
درست همین طور که هستی
و من، هزار بار خوبتر از این باشم
و باز، هزار بار، عاشق تو نباشم!
نمی شود، می دانم
نمی شود که بهار از تو سبزتر باشد
*******************
«سفر برای وطن»

ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس
چه سفرها کرده‌ایم، چه سفرها کرده‌ایم

ما برای بوسیدن خاک سر قله‌ها
چه خطرها کرده‌ایم، چه خطرها کرده‌ایم

ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود
خون دل‌ها خورده‌ایم، خون دل‌ها خورده‌ایم

ما برای آنکه ایران خانه خوبان شود
رنج دوران برده‌ایم، رنج دوران برده‌ایم

ما برای بوئیدن بوی گل نسترن
چه سفرها کرده‌ایم، چه سفرها کرده‌ایم

ما برای نوشیدن شورابه‌های کویر
چه خطرها کرده‌ایم، چه خطرها کرده‌ایم

ما برای خواندن این قصه عشق به خاک
خون دل‌ها خورده‌ایم، خون دل‌ها خورده‌ایم

ما برای جاودانه ماندن این عشق پاک
خون دل‌ها خورده‌ایم، خون دل‌ها خورده‌ایم
******************

هیچ وقت برنگرد . . .
می دانی ؟
وقتی قبل از برگشتن فعل رفتنی در کار باشد
محبت خراب می شود
محبت ویران می شود
محبت هیچ می شود
باور کن
یا برو
یا
بمان

اما اگر
رفتی ...
هیچ وقت برنگرد.
هیچ وقت
............
*********************

روح جــاری خــاک

مــرا تصــدیــق کنی یــا انکــار،

مــرا ســرآغــازی بپنــداری یــا پــایــان،
مــن در پــایــان پــایــان هــا فــرو نمی روم!

مــرا بشنــوی یــا نــه،
مــرا جستجــو کنی یــا نــکنی،

مــن مــرد خــداحــافــظی همیــشگی نیستــم!
بــاز می گــردم؛ همیــشه بــاز می گــردم!

خشــم زمــان مــن بــر مــن،
مــرا منهــدم نمی کنــد!

مــن روح جــاری ایــن خــاکــم . . .
مــن روان دائــم یــک دوســت داشتــن هستــم . . .
************************

دریــاب مــرا
اگــر نــام مــرا بــا الــماس بنــویسنــد،
یــا ننــویسنــد، چــه تفــاوت؟

تــو مــرا بشنــاس!
تــو مــرا بخــوان!
تــو مــرا دریــاب!منبع : seemorgh.com

تبلیغات