.

پاییز بهاری است که عاشق شده است! - آکا
خش خش ... ، صدای پای خزان است، یک نفر***در را بـــه روی حضــرت پاییــــز وا کند...

 تلخ است که لبریز حقایق شده است

زرد است که با درد موافق شده است

عاشق نشدی و گر نه می فهمیدی
  
*پاییز بهاری است که عاشق شده است
 
 
پاییز بهاری است که عاشق شده است! - آکا


 
درخت 

شعرش را روی پاییز می نویسد

پاییز

شعرش را روی درخت 

من بر پاییز نوشته ام

بر درختان افتاده

دریغا من

دریغا پاییز

**دریغا درخت...
پاییز بهاری است که عاشق شده است! - آکا

  
 پاییز می‌رسد که مرا مبتلا کند
 
با رنگ‌های تـازه مــرا آشنا کند

پاییز می‌رسد که همانند سال پیش

خود را دوباره در دل قالیچـــه جا کند

او می‌رسد که از پس نه ماه انتظار

راز ِ  درخت  باغچـــه  را  برملا  کند

او قول داده است که امسال از سفر

اندوه‌هــای  تازه  بیــارد ،  خـدا  کند

او می‌رسد که باز هم عاشق کند مرا

او قـول داده است بـه قــولش وفا کند

پاییز عاشق است، وَ راهی نمانده است

جــز این کــه روز و شب بنشیند دعا کند

شاید اثر کند،  وَ خداوندِ فصل ها

یک فصل را بخاطر او جا به جا کند

تقویـم خواست از تو بگیرد بهـــار را

تقدیر خواست راه شما را جدا کند

خش خش ... ، صدای پای خزان است، یک نفر

***در  را  بـــه  روی  حضــرت  پاییــــز  وا  کند...
 
 
 
میلاد عرفان پور
 *
بیژن نجدی**
 علیرضا بدیع***
 
 
سیمرغ

گردآوری پرتال اکاایران
تبلیغات