.

وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود... - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود... ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت مقالات هنر آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید


وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود،
وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم
و بغض هایمان پشت سر هم میشکند ...

 

 

وقتی احساس میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم مان است
و رنج ها بیشتر از صبرمان ...

 

وقتی امیدها ته میکشد
و انتظارها به سر نمیرسد ...
 

وقتی طاقتمان تمام میشود
و تحمل مان هیچ ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم
و مطمئنیم که تو
فقط تویی که کمکمان میکنی ...

 

آن وقت است که تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آن وقت است که تو را آه میکشیم
تو را گریه میکنیم ...
و تو را نفس میکشیم ...

 

وقتی تو جواب  میدهی،
دانه دانه  اشکهایمان را پاک میکنی ...
و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی
و دل شکسته مان را بند میزنی ...

سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی ...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

خواب هایمان را تعبیر میکنی،
و دعاهایمان را مستجاب ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛
قهرها را آشتی میدهی
و سختها را آسان
تلخ ها را شیرین میکنی
و دردها را درمان

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

ناامیدی ها، همه امید میشوند
و سیاهی ها سفیدسفید ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

منبع:kocholo.org

گردآوری سلامت اکاایران
وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود... گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران
تبلیغات