وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود... - آکا


وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود،
وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم
و بغض هایمان پشت سر هم میشکند ...

 

 

وقتی احساس میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم مان است
و رنج ها بیشتر از صبرمان ...

 

وقتی امیدها ته میکشد
و انتظارها به سر نمیرسد ...
 

وقتی طاقتمان تمام میشود
و تحمل مان هیچ ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم
و مطمئنیم که تو
فقط تویی که کمکمان میکنی ...

 

آن وقت است که تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آن وقت است که تو را آه میکشیم
تو را گریه میکنیم ...
و تو را نفس میکشیم ...

 

وقتی تو جواب  میدهی،
دانه دانه  اشکهایمان را پاک میکنی ...
و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی
و دل شکسته مان را بند میزنی ...

سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی ...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

خواب هایمان را تعبیر میکنی،
و دعاهایمان را مستجاب ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛
قهرها را آشتی میدهی
و سختها را آسان
تلخ ها را شیرین میکنی
و دردها را درمان

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

 

ناامیدی ها، همه امید میشوند
و سیاهی ها سفیدسفید ...

 

مطالب خواندنی, قلب, دانه های اشک,شعر ،داستان و ادبیات

منبع:kocholo.org

گردآوری سلامت اکاایران
وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود... گردآوری توسط بخش شعر ،داستان ، ادبیات، کتاب سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات