.
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا

او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

Derek Gores نام گرافیست اهل فلوریداست که از روزنامه های کهنه، برچسب ها و دیگر مواد و دورریختنی استفاده می کند تا آثار هنری اش را خلق کند. او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکابا روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا
با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - آکا


منبع : seemorgh.com

گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران
تبلیغات