.

تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا
این هنرمند برای خلق این نقاشی های پویا و پرانرژی رنگ را بر روی بم نقاشی می پاشد و بعد بوم را می چرخاند.

Amy Shackleton هنرمندی است که بدون استفاده از قلم مو آثار استادانه ای را از مناظر شهری و طبیعت خلق می کند.
این هنرمند برای خلق این نقاشی های پویا و پرانرژی رنگ را بر روی بم نقاشی می پاشد و بعد بوم را می چرخاند.
تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا

برخی از کارهای او از مکان های واقعی مثل High Line in New York City الهام گرفته شده است، اگرچه مردم عادی این پرسپکتیو را غیرعادی می دانند و ان را به چاله بزرگی که وسط خیابان قرار دارد تشبیه می کنند.
تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا

هنرمند با کمک بازی با زوایا، منحنی ها و چرخش ها و استفاده از سیالیت رنگ ها این تابلوهای زیبا را خلق کرده است. در برخی از تابلوها از یک بوم استفاده شده، اما در ساخت  تابلوهای بزرگ چندین بوم دخیل بوده است.
تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا


تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا


تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا


تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا


تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکا


تابلوهایی که بدون قلم مو و تنها با کمک جاذبه خلق شده اند!! + عکس - آکاگردآوری پرتال اکاایران
گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران
تبلیغات