.
وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا
سلسله پرده هایی که پاپ را در حال فریاد زدن نشان می دهند....

فرانسیس بیکن (نقاش انگلیسی 1992_1909)
به سبب شیوه مستقل و شخصی اش در تجسم وضعیت فاجعه آمیز انسان مدرن ، یکی از شاخص ترین اکسپرسیونیست های معاصر به شمار می آید.

وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

او در دابلین به دنیا آمد ولی از جوانی در لندن اقامت گزید.چند سالی را در برلین و پاریس گذرانید.
نخست، به عنوان متخصص طراحی داخلی بنا به کار مشغول شد؛ سپس ، بدون آموزش رسمی ، راه نقاشی را پیش گرفت. در حدود بیش از ده سال فعالیت ، و ارائه آثارش در چند نمایشگاه ، چندان موفقیتی کسب کند.
وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

ولی با اثر بحث انگیزی تحت عنوان مشق های سه گانه از پیکرها برای موضوع تصلیب ، به جایگاهی بلند در نقاشی اروپا دست یافت.
بیکن ، معمولا ، پیکر مرد یا زنی را در فضای بسته جای می دهد، و در جنبه های نفرت انگیز اشکال و حرکات او غلو می کند.

وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

صحنه هایی را که با پیکرهای کژنما و جنبنده در پرده های سه لته می نمایاند، غالبا تکان دهنده و اضطراب آور به نظر می آیند.
قاب بندی چند لته ، عملا ، توسط وی برای نقاشی نوین مناسب می شود: در پرده های سه لته اش ، ارتباط میان لته ها نه چندان بر اساس روایت بلکه عمدتا صوری است.

وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

بدین سان ، فضا ها از یکدیگر متمایز و در عین حال با هم متصل می شوند.
نقاشی های بیکن را معادل بصری «ادبیات موقعیتهای حاد»_که در اواخر دههء 1940 رواج داشت_ دانسته اند.
در واقع ، او موقعیت های حاد را از طریق تحریف هولناک پیکرها در فضای پرپیچ و تاب و فرساینده نمایان می سازد.به همین سبب، بیکن و آلبرتوجاکومتی از رهبران جنبش «پیکرنمایی جدید» با خصلت اگزیستانسیالیست شناخته شده اند.

وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

بیکن ، غالبا فکر اولیه نقاشی هایش را از عکس های رادیو گرافی ، تصاویر سلسله وار، فیلم های سینمایی ، و غیره بر می گرفت.
او از میان آثار استادان قدیم ، به نقاشی های رمبرانت ، ولاسکز، گویا دلبستگی خاص داشت.
به عنوان مثال : در سلسله پرده هایی که پاپ را در حال فریاد زدن نشان می دهند ، او از تکچهره پاپ اینوسنت دهم اثر ولاسکز ، چهره پرستار فریادزننده در فیلم رزمناو پوتمکین اثر آیزنشتاین ، و نیز زن  فریاد زننده در پرده کشتار معصومان مقدس اثر پوسن بهره گرفته است.

وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا
پاپ در حال فریاد کشیدن

اما بیکن درشیوه و اسلوب نقاشی خود کمال گرا است. او می تواند تعالی میان نظم و تصادف بر قرار کند، بدان سان که تصویرها به طرزی «اتفاقی» از کاربست رنگماده بر روی بوم حاصل آیند.
از جمله دیگر آثارش : سری در میان دو شقه گاو.
 
وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا
وقتی صدای جیغ پاپ بلند شد+تصاویر - آکا

seemorgh.com
گردآوری پرتال اکاایران
گردآوری توسط بخش مقالات نقاشی سایت آکاایران
تبلیغات