.
بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران -

بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران -

نبود فرهنگ و پیشینه کُنش دموکراتیک بر ایجاد فساد سیستماتیک تاثیر می گذارد انحراف و لیبرالی شدن دولت در تاریخ معاصر ایران، فساد سیستماتیک ایجاد کرده است، نه خود دولت
بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران -

بررسی پیشینه فساد در تاریخ ایران -

نبود فرهنگ و پیشینه کُنش دموکراتیک بر ایجاد فساد سیستماتیک تاثیر می گذارد انحراف و لیبرالی شدن دولت در تاریخ معاصر ایران، فساد سیستماتیک ایجاد کرده است، نه خود دولت
5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران -

5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران -

ما در کشورمان دچار یک پارادوکس جدی هستیم؛ برنامه زدگی در عین بی برنامگی. بی برنامگی حالتی است که شخص، سازمان یا کشور، برنامه مشخصی برای آینده خود ندارد و نمی داند که گام های اساس
5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران -

5 بحران و مصیبت کشورداری در ایران -

ما در کشورمان دچار یک پارادوکس جدی هستیم؛ برنامه زدگی در عین بی برنامگی. بی برنامگی حالتی است که شخص، سازمان یا کشور، برنامه مشخصی برای آینده خود ندارد و نمی داند که گام های اساس
ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات -

ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات -

شرایط اقتصادی نامطلوب، به معنای زندگی در مناطق شلوغ و متراکم است؛ مناطقی که پایین بودن امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی و جرم خیز بودن آن، می تواند برای تک تک اعضای خانواده، پیام
ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات -

ثبات اقتصادی، نیاز خانواده باثبات -

شرایط اقتصادی نامطلوب، به معنای زندگی در مناطق شلوغ و متراکم است؛ مناطقی که پایین بودن امکانات و خدمات آموزشی و بهداشتی و جرم خیز بودن آن، می تواند برای تک تک اعضای خانواده، پیام
شادی گم شده ایرانیان -

شادی گم شده ایرانیان -

در قرون گذشته شادی جمعی در ایران برحسب میراث فرنگی ایرانی بیش تر محدود به خانواده ها و جمع های خویشاوندی بود. جشن های گوناگون در طول سال و برحسب تحولات و اقتضائات فصلی و شرایط جا
شادی گم شده ایرانیان -

شادی گم شده ایرانیان -

در قرون گذشته شادی جمعی در ایران برحسب میراث فرنگی ایرانی بیش تر محدود به خانواده ها و جمع های خویشاوندی بود. جشن های گوناگون در طول سال و برحسب تحولات و اقتضائات فصلی و شرایط جا
تبلیغات