نشانه های حاملگی - کودک آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد نشانه های حاملگی ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ودک - ارداری - نشانه های حاملگیstrong>span>p> <p>ه شانه صلی ه یانگر ارداری حتمالی ست.<br />یا امله ده ید؟ ه حتمال زیاد تا وعد اولین پریود عدی ا تی کی و فته عد ز ن، شانه اصی ا شاهده خواهید رد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>نشانه های حاملگی strong>div>حاملگی, بارداری, زایمانp> <p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;">ر صورتیspan>span>span> ه ر ند اه خیر ضعیت اعدگی ود ا ه قت زیر ظر داشته ید، ا گر پریود ما امنظم وده ر اه تغییر ی رده ست، مکن ست توانید وعد قیق اعدگی عدی ود ا شخص مایید. ما گر رخی ز شانه ای زیر ر ما اهر دند تا دتی م پریود شدید، مکن ست اردار ده اشید. قت نید ه مه انمهای امله ین شانه ا ا شاهده خواهند رد. ر ین الت ی توانید ز تستهای املگی انگی ستفاده نید تا طمئن وید!p> <p>توجه نید ه ین شانه ا ه ترتیب عکس همیت یده ده ند ماره 10 م همیت ترین ماره 1 همترین علامت ستند.p> <p><span style="color: #ff0000;">10- تورم ساسیت ر پستانهspan><br />کی ز شانه ای ولیه املگی، ساس ردناک دن پستانها ه علت فزایش سطح ورمونها ست. درد پستانها مکن ست بیه ه رد نها ر نگام پریود، ا می دیدتر اشد. ین عارضه پس ز سه اهه ول املگی ا عادت ردن دن ه تغییرات ورمونی، تا د زیادی ز ین ی ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">9- ستگیspan><br />اگهان احساس خستگی ی نید؟ ا ه، حساس وفتگی عف عمومی دید ارید؟ یچ س ه رستی می اند ه علت روز ین ستگی ای اگهانی ر وائل املگی یست، ما حتمالا فزایش اگهانی سطح هورمون پروژسترون ی تواند کی ز عوامل روز واب لودگی اشد.p> <p>ا رود ه سه اهه وم املگی حتمالا سرحال تر ده حساس نرژی یشتری واهید رد، ما حساس عف ستگی ر واخر دوران حاملگی وباره از واهد شت، زیرا ر ن وران زن سبتا زیادتری ا اید مل رده مچنین ه علل ختلف مکن ست واب افی داشته اشید.p> <p><span style="color: #ff0000;">8- ونریزی اشی ز لانه گزینیspan><br />رخی ز انمها ر دود وزهای ازدهم ا وازدهم پس ز باردار شدن (عنی تقریبا مزمان ا زمان پریود عدیقدار می ونریزی ا لکه بینی شاهده ی نند. ین ونریزی مکن ست اشی ز رود تخمکِ ارور ده ه افت پر ونِ حم ما اشد، ما سی لیل طعی ن ا می اند. رکت تخم قاح افته ه سمت حم، 6 وز پس ز ارور دن غاز ی ود نگامی ه ی واهد ر یواره حم، حلی ا رای ستقرار ود رگزیند، ختصر ونریزی تفاق ی فتد.p> <p>ین ونریزی سیار م غلب ه صورت که ای رمز ا هوه ی ایل ه رمز واهد ود تنها ک ا و وز ول واهد شید. ر صورت شاهده ونریزی ا لکه بینی، صوصا گر مراه ا رد اشد، پزشک ود ا ر ریان گذارید؛ زیرا ین وارد مکن ست نشانه های حاملگی ارج حمی اشند.p> <p><span style="color: #ff0000;">7- تهوع ا ستفراغspan><br />ر کثر انمها، تهوع صبحگاهی تا دودا ک اه پس ز باردار شدن خ می هد. تی رخی ز انمها نقدر وش انس ستند ه یچ اه ین عارضه ا تجربه می نند. ما حساس تهوع ر تعدادی ز انمهای امله، سیار زودتر غاز ی ود؛ مچنین ین تهوع مکن ست قط ر صبحگاه خ دهد. عارضه ویار بارداری مکن ست صبح، هر ا تی ب نگام روز ند.p> <p>تقریبا یمی ز انمهایی ه ه ین عارضه چار ی وند، ا غاز سه اهه وم املگی، ه لی هبود پیدا ی نند. دت ین عارضه ر قیه انمها یز غالبا ر اه هارم ا پنجم املگی اهش ی ابد.p> <p><span style="color: #ff0000;">6-فزایش ساسیت سبت ه وspan><br />گر ر وائل دوران حاملگی ه سر ی رید، مکن ست حساس وشایندی سبت ه رخی وها، ثلا وی ساندویچ ا تی ک نجان هوه داشته اشید؛ تی مکن ست رخی وهای اص وجب روز الت تهوع ر ما وند. ین مر مکن ست اشی ز فزایش سریع یزان ورمون ستروژن ر دن ما اشد، ما ین صرفا ک حتمال ست سی ز علت طعی ن بر دارد. مچنین مکن ست شاهده نید رخی ز غذاهایی ه بلا سیار وست اشته ید، کنون ال ما ا ه م ی زنند؛ ین م املا بیعی ست!p> <p><span style="color: #ff0000;">5- فخ کمspan><br />تغییرات ورمونی ر وائل املگی مکن ست وجب روز الت فخ ر ما شوند؛ ه ین الت شابه ا مان ضعیتی ست ه رخی ز انمها پیش ز غاز پریود اهانه ود تجربه ی نند. ه مین لیل، تی ر وائل املگی ه حم ما نوز م سیار وچک ست، مکن ست حساس نید ه ندازه ور مر باسها رای ما وچک ده ست!p> <p><span style="color: #ff0000;">4- تکرر درارspan><br />ندکی پس ز باردار شدن، مکن ست حساس نید ه ه ور رتب یاز ه درار ردن ارید. را؟ علت عمده ین طلب ن ست ه ر دوران حاملگی، جم ون ایعات ر دن ما فزایش پیدا ی ند، ه ر تیجه جم یشتری ز ایعات ه لیه ا ر تیجه ثانه ما ارد ی ود.p> <p>ین عارضه مکن ست ز فته شم املگی غاز ده ر ول دوران حاملگی دامه پیدا رده ا تی خیم تر ود، لبته حم ر ال شد ما یز شار یشتری ر ثانه ارد واهد رد.p> <p><span style="color: #ff0000;">3- تاخیر پریودspan> <br />گر پریود ما عمولا نظم وده ما ین ار ه وقع روع شده ست، ی توانید پیش ز نکه سایر شانه ای وق ا شاهده نید، ز تست حاملگی ستفاده مایید. ما گر اعدگی ما نظم بوده ا ینکه زمان پریودهای بلی ود ا ادداشت کرده ید، تهوع، ساسیت پستانها ا فزایش فعات ستفاده ز ستشویی ی توانند نشانه های حاملگی اشند.p> <p><span style="color: #ff0000;">2- مای پایه دن ما الا انده ستspan><br />گر مای پایه دن ود ا ادداشت ی رده ید کنون شاهده ی نید ه ین ما ه دت 18 وز ر قدار الاتر ز عمول اقی انده ست، حتمالا امله ده ید.p> <p><span style="color: #ff0000;"> هایتا:span>p> <p><span style="color: #ff0000;">1- تست حاملگی انگی ه تیجه ثبت دهدspan><br />علی غم تبلیغاتی ه وی عبه ای ین تستها یده ی ود، کثر نها تنها ک فته پس ز وعد پریود عدی ی توانند املگی ا تشخیص هند. پس گر زودتر ز ین وعد ز ین تستها ستفاده رده تیجه نفی رفتید، هتر ست ند وز عد وباره تست ا تکرار مایید. لبته گر نوز پریود شده اشید!p> <p>پس ز ینکه کی ز ین تستها تیجه ثبت اد، ا پزشک ود رار لاقات گذارید. نوز م طعی ترین وش ثبات ارداری، داقل ر یران، نجام آزمایش خون ندازه یری -hCGβ ست. اید م پزشک ما ترجیح هد رای پیگیری ای ینده، ز الا قدار نرا ندازه یری ند. <br />نبع:نی نی سایت<br />یرایش تلخیص:کاایرانp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله نشانه های حاملگی شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نشانه های حاملگی , علايم بارداري

نشانه های حاملگی گردآوری توسط بخش بارداری ، زایمان، علائم بارداری، علائم زایمان سایت آکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات