تنبیه، تنبیه کردن، مضرات تنبیه کردن، عوارض تنبیه کردن، راه های تنبیه کردن، تنبیه کودک، تنبیه کردن بچه

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تنبیه، تنبیه کردن، مضرات تنبیه کردن، عوارض تنبیه کردن، راه های تنبیه کردن، تنبیه کودک، تنبیه کردن بچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تنبیه +کردن را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<h2 align=justify>تنبیه لامی ودکان ه ه صورتی اشد؟ h2> <DL class=article-info> <DD class=category-name> <div align=justify>&nbsp;div>DD>DL> <p align=justify>&nbsp;p> <p style="text-align:center"><div class="mzc"><strong>تنبیه، تنبیه ردن، ضرات تنبیه ردن، عوارض تنبیه ردن، اه ای تنبیه ردن، تنبیه ودک، تنبیه ردن چهstrong>div>تنبیه کودکانp> <p align=justify>&nbsp;p> <p align=justify>اهی وقات ودکان فتاری ا نجام ی هند ه اید تنبیه وند ، ما تنبیه لامی اید ه ه صورتی اشد ه تاثیر دی ر وحیه ودک ه ا گذارد؟p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ک وانپزشک، وش ورد تایید ر تنبیه ا وش حروم ردن انست فزود: یتوان ودک ا ز ک سری متیازات ثل تماشای رنامهای تلویزیونی، فتن ه نزل وستان ا رید سایل وشحال ننده ... حروم رد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>کتر اسم ستجردی ا یان ینکه ر ر انهک سری صول لی اکم ست ه اید ز افراط و تفریط ز نها پرهیز ود، ظهار رد: ر تربیت کودک عضی ز انوادها زادی امل طلق ا ه فع ودک یانند لی رخی یگر سیستم ستبدادی وانین زیاد شک ر ودک تحمیل ینند ه ر و وش شتباه ست.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی دامه اد: هتر ست ر انواده ک سری صول لی ط رمزهایی راساس نجاریای ن انواده جود اشته اشد. مچنین الدین اید ر وی صولی ه یواهند رزندشان تربیت ود توافق بات اشته اشند ین پدر ادر وساز اهمگون زده شود.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی ا شاره ه همیت صول ذکور ر تربیت کودک فزود: مچنین الدین ر وقعیتای ختلف بات اشته اشند. ه عبارتی یگر گر الدین ر ک وردی انونی گذارند، باید طور ائم رای ن ستثناء ائل وند.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ستجردی وشهای تربیت کودک ا ه و سته تنبیه تشویق تقسیم رد فت: تنبیه ز ظر غوی ه عنی یدار ردن، گاهی ادن نچه ه ر هن ساوی ا رب تم رخوردهای تند ست، یاشد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی دف ز تنبیه ا صلاح، گاهی ادن دایت ردن عنوان ضافه رد: یچ قت تنبیه ه عنای شم ود ا روشاندن، تحقیر ردن ذیت زار رف قابل یست رجا الدین حساس ینند ود ا تخلیه رده شم ود ا رو یشانند، ین عمل ه عنای تنبیه یست.p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی ا یان ینکه تنبیه لزاما یزیکی یست، فت: ر تربیت کودک غراق یست گر گوییم تنبیه یزیکی ایی دارد نانچه عضی ز الدین خواهند ایی رای تنبیه ائل وند ن ا ه عنوان خرین ام کار برند.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <p style="text-align:center">تنبیه کودکانp> <p align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ین وانپزشک فت: تنبیه یزیکی باید اعث رد سیب ه ودک ود دف ز ین تنبیه ن ست ه پدر ادر ا ین وش اراحتی ود ا ز رفتار کودک شان اده توجه ی ا ه دی زشتی فتارش لب نند ه هایتا یتواند ر د ک پشت ستی زدن ا رام پشت اسن ودک زدن اشد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی تنبیه لامی ا کل یگری ز روز تنبیه انست تصریح رد: زمانی ه ودک فتاری رخلاف نجارهای وجود ر انه نجام هد، پدر ادر ر د لامی ا فتن "ز ن فتار ما اراحت دم"، "ز رخورد ما عصبانی ستم" ا "ار ما ار وبی یست" ر نار ن خمی نند، ترش ویی نند ا وقتا رتباط عاطفی صمیمانه ا مرنگ نند ازم ست ر زمان نجام ارهای فته ده، رفتار کودک ورد سرزنش رار یرد ه خصیت ی.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی ا تاکید ر متر ستفاده ردن ز تنبیه یزیکی توصیه رد: تیلامکان اید وارد ین وع تنبیه زیاد باشد؛ را ه گر رفتار کودک ا ائما سرزنش رده ا ه ی تذکر هیم، ثر تنبیه مرنگ یود.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ستجری طاب ه الدین توصیه رد: ز سرزنش خصیت ودک سبت ادن صفات زشت ه ی پرهیز نید، ی ا توهین سخره کنید، ا نایه عنه ا ودک رف زنید. مچنین لوی یگران یش ز د ز و نتقاد کنید.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی ر صوص کات ابل همیت ر ورد تنبیه یزیک لامی فت: تنبیه اید املا تناسب ا رفتار کودک اشد؛ ه وری ه باید رای فتاری ه یلی د یست تنبیه دی ر ظر گیریم. مچنین علت تنبیه شخص اشد علت ن رای ودک توضیح اده ود. مچنین ین تنبیه رفتار کودک فاصله زمانی زیادی باشد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ین وانپزشک سیب سمی، فزایش شونت، پرخاشگری جاجت،‌ فت تحصیلی تا دودی بهره هوشی، حتمال شکلات وانپزشکی انند فسردگی، فتارهای د جتماعی ابستگی ه واد ا ز عوارض تنبیه زیاد ودک عنوان رد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی مچنین فت عتماد ه فس، یجاد خصیتهای نفعل ابسته عدم پرورش وحیه اطعیت ر ودک ا ز یگر عوارض تنبیه یزیکی ا لامی زیاد انست.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ی فت: ‌ر عضی ز وارد، فتار نفی ودک ا ر وی ود یاورید ه ین وش ر وایل روع ن فتار اربرد ارد.p> <p dir=rtl align=justify>&nbsp;p> <div align=justify>div> <p dir=rtl align=justify>ین وانپزشک ر پایان ادآور د: ر رخی واقع هتر ست ز وش تشویق ستفاده رد ه یتواند ه کلهای لامی، فتاری ریدن دیه ایزه عمال ود.p> <p dir=rtl align=justify><strong>وشهای تنبیه ودکانstrong>p> <p align=justify>مروزه کی ز نسوخ ترین وشهای تربیت ردن طفال تک زدن ا تنبیه بدنی ست ، اههای هتر عملی تر وثرتری رای تربیت فرزندان جود ارد :p> <p align=justify> سعی نید بع زاج فل ود ا هتربشناسید :‌عضی چه ا ر قابل رسنگی ا سر صدا ا رگونه تغییر یزیکی یگر یش ز سایر طفال ساسیت شان ی هند ینها روه چه ای شکل ا تشکیل ی هند عده ای غذای ین طفال تی فعات یر وردن نان ر زمان شیر دهی اید کررتر زدیک تر اشد علاوه یزان سر صدای نزل نجمله صدای ادیو تلویزیون ا اید سیار وتاه مود ر ینصورت ز د لقی شم نان استه واهد د .p> <p align=justify>2 اهی وقات پدر ادر مکن ست چار شکلاتی انند ختلال نترل تکانه (فرادی ه می توانند غرایز شم ود ا نترل نند ) اشند ر ینصورت رف قابل ل یانجی ا ر عهده واهد اشته نگامیکه علائم ز وره ر فتن ا ر مسر ود رک ی ند اید ه حوی عال تر گهداری فل ا رعهده یرند تا ی ونسردی ود ا دست ورد .p> <p align=justify>۳ پدر ادر اید ر یجاد نضباط ر فل مسو اشند. نگامیکه فل عملی اهنجار نجام ی هد اید ر و ک ور یافه گیرند، ثلا گر فل یزی ا پرتاب رده کی ز الدین عصبانیت شان اده یگری بخند زند سلما عمل طا تکرار واهد د .p> <p align=justify> وثرترین حرانی ترین زمان یجاد نضباط ر طفال ین 1/53 سالگی ست ه عنای له ه ر نان کل ی یرد هترین اکنش عمل طا انند پرت ردن شیاء تک زدن ل ادن طفال , پس ز نکه ا ی توجهی ولیه فتار اهنجارباز م دامه پیدا رد، براز یافه ی خمو عصبانی حیانا ا صدای لند ( ه ر د اد زدن ) طاب ردن وست العکس ر ورد عمال وب انند ازی ا یگران ادن شیاء ه الدین (ه صد مک )‌ پاسخ ا وای لنشین لایم بخند ناسب تشویق و ه صورت لامی (فرین ختر عزیزم) واهد ود.p> <p align=justify>۵ رگز باید ه صد هایی ز ست یغ زدن فل سعی ر ر وردن واسته ی نحو وری مائیم ثلا گر فل کررا پا ه زمین وبیده ک ی طرناک ا کستنی ا رخواست ی ماید ا ی واهد وراکی لخواه ود ا ر ساعت امناسبی دست ورد باید تسلیم ی ده طابق واسته و فتار مائیم زیرا ر ینصورت لگوی امناسب فتاری یجاد ده ودک سعی یکند رمراحل عدی یز ز ین ریق شکلش ا ل ند .p> <p align=justify> صل تربیت فتار الینی ر داومت تکرار ستوار ست فل اید رک ند ه پاسخ ا ه فتار اهنجار ی ابت ست. (عنی الدین ه وانینی ه ضع یکنند عتقد تعهدند)p> <p align=justify> رگاه پدر ادر ود ا عصبانی س ی نند اید لافاصله ر سیله ی ه ر ستشان ست ر زمین گذارند کثر صدماتی ه ر ی راحل شم ر طفال ارد ی ود اشی ز بزار سائل انند مربند ط ش مثالهم ی اشد.p> <p align=justify> رق شوه ایزه :‌یچگاه باید وراکی ا ئی لخواه ا پیشاپیش ه فل دهیم ه و ول دهد چه وبی اشد ین وش ر فتار رمانی طرود ناخته ده ستp> <p align=justify>۹ باید ودک ا خاطرانجام عملی زشت ر ضور یگران، جالت دهیم زیرا ین وش وعی سوء فتار ه ساب ی یدp> <p align=justify>رگز باید ه لیل عملی د ا سستی ر نجام ظایف، واهر رادر طفال یگر ا ه خ و کشیم زیرا ین ار م تکاء ه فس ی ا پائین ی ورد.<br/>چه ای یش عال ز ربانیان رجه ول تک وردن ی اشند ثبات ردیده ست ه رچه یشتر نان ا ر عرض حیطهای از انند پارک رار هیم ز یزان پرتحرکی خربشان استه ده فتار ناسب تری پیدا یکنند.<br/>مکن ست ک پدر ادر فسرده یطنت بیعی چه ا ا رمانی ی دبی تلقی مایند ر تیجه و ا دلیل ی وصلگی ودشان تک زنند فسردگی رم نایت یست لکه ک یماری ابل رمان ست ه رمان ن اجی الدین فل واهد ودp> <p align=justify><b>گر قط خواهیم هرست ار روری ر عواقب تنبیه سمانی ا تک زدن چه ا یافکنیم وارد یل ابل کرند :b><br/> تنبیه سمانی یلی زود ثر گاه ننده ود ا ز ست ی هد.<br/>۲ جازاتگر ه ر غالب وارد ادر پدر فل ی اشد جبور ست ر ار ر دت ن یافزاید ه فل ز جازات چار ترس ضطراب ردد یگر , عمل د ود ا تکرار کند عنی دفی ه تنبیه ننده ه نبال ن ست.p> <p align=justify>۳ ر ثر ین تشدید جازات ر کثر وارد جازاتگر عنان ختیار ا ز ست اده طمات دیدی ر ین مله شم رطقل ارد ی سازد ه مان عنای abuse ا سوء ستفاده ا زنده رده ر تیجه ر سیاری وارد چه نچنان صدمه واهد ید ه یگر ابل بران خواهد ود ( انند ونریزیهای مجمه , کستگیها سوختگیها لجی عقب فتادگی عقلانی صدها صیبت یگر) ا ه رگ فل واهد نجامید .<br/> فل تک ورده ز زمان فولیت ی موزد ه اه ل شکلات ، نازعه بزار شم ه یگران ست ( ‌انون Child abuse سل Abuser سل More abuser ز ود ر ای ی ذارد ).p> <p align=justify>۵ پایین مدن تکا ه فس : ن چه دی ستم , ن سی یستم , ن یاقت دارم فاهیمی ست ه ا شد وند تفکری ر هن فل یجاد ده ود ا پایین تر ز یگران واهد پنداشت زیر کرا ر ین تک وردن ین ملات ا ز هان الدین ود نیده ست.<br/> عنانی نتقام جای گاهی عبرت ر هن ی کل ی یرد اعث ی ردد ر نفی اری ود یافزاید.ثلا فلی ا رنظر گیرید ه و ا تک ی زنند ه رادر واهر یرخوار وچک ود ا ذیت کند ، ر ینصورت سلم دانید ه و ین یرخوار وچک ا ه اعث تک وردنش ده ست خفیانه یشتر ز سابق ذیت واهد رد.p> <p align=justify> عدم عتماد ه نیا : الاخص ر یرخوارانی ه ر زیر ک سالگی ز الدین تک ی ورند ا ا شم ا نان فتار ی نند (ثلا ادرانی ه یرخواران د لق ق قی ا ه دت تکان اده ا وی الش پرت ی نند ) عنای نیا = کان ا من کل ی یرد زیرا جازات ز سوی فرادی عمال ده ست ه ولین راحل تکاء عتماد ا ر نسان کل ی هند عنی ادر پدر.<br/>عواقب سمی وحی تنبیه سمانی ر ین قوله می نجد قط کر ین کته ازم ست ه ه یجاد فسردگی , رار ز درسه , رار ز نزل , وی وری ه حشا عتیاد ( ر سنین الاتر الاخص وجوانی ) کست ای غلی , زهکاری عمال د جتماعی لاف انون لاق ر انواده فراد ر عرض سوء فتار سیار ایعتر ست.p> <p align=justify>ما ر اه ما ا ین الدین جازاتگر حث نید واهید نید : قا ما ستی ز ور ر تش ارید , اور نید ز صیحت ربان صدقه ایزه تهدید اد زدن غیره ر اری ه گویید رده یم ست خر جبور دیم ه تکش زنیم . قدر گوییم رادر وچکت ا ذیت کن تو قا ده ی و وچک ست , قدر اد زنیم توپ ا ه یوار زن ا ر ورد طفال ر سنین درسه ) ند ار لوی اظم علم جالت کشم ول دهم ر درسه یطنت خواهد رد از م ا ا ه نجا کشد , یا ما اه یگری جز تک زدن ه هنتان یرسد ؟p> <p align=justify>اقعا وش ای اطع تر هتری ز تک زدن جود ارند ه تواند ک نسان ا خصیت سالم هنجار تربیت ماید ه ک وجود د جتماع نتقام وی سوء ستفاده ر . ه ور لاصه اید انست ه رای رخورد ا فتار ای د ودکان ر بتدا ز پرت ردن واس ودک ، ی توجهی ه ن فتار( ه اعث اموش دن رفتار غلط یشود ) سپس تذکر اهش پاداشها، پس ز ن ز تنبیه ای ساده ثلا دا ردن ی ر وشه ی ز تاق، ر راحل دید تر ستفاده ز بس راتاقی من ر دتی حدود ( رای 1-2 قیقه ) لبته پس ز ینکه بتدا ه ی تذکر ادید ه گر ه فتار اشایستش دامه هد ا و ین عمل نجام یشود.p> <p align=justify>گر ر تاق از م ه پرخاشگری دامه اد اید ا و تمام جت ود ه ی فته ود ه رای ینکه و تواند ر ودش تسلط پیدا ند متر سیب بیند، ورا ه تخت واهید ست (ر ین واقع عایت یمنی ودک ازم ست تما ک پا ک ست و اید زاد اشد یشتر ز ند قیقه باید ول کشد رتب ه و سر زنید، ه یچ جه ودک تحقیر شود).<br/>ادتان اشد ه بل ز ینکه ه تنبیه ودک کرکنید اید ه تشویق کودک تقویت فتارهای هنجاروی یندیشید.p> <p align=justify><span color=#000080 xsize=5 face=yekan>تنبیه ز یدگاه سلامىspan>p> <p align=justify><span color=#000080 face=yekan>سینىزادهspan>p> <div align=justify> <HR> div> <div class=allpage align=justify><span face=yekan>یا تنبیه ک وش تربیتى ست؟ ارایى ن ر هسطحى ست؟ رایط ستفاده ز ن یست؟ ه سانىجازه عمال ن ا ارند؟ سلام ر ین زمینه هىوید؟ وانشناسان ربیان تربیتى ه ىویند؟ ینهاو پرسشهایى ز ین ست، پرسشهایى ست ه ر حافلتربیتى زیاد طرح ست. نین شهور عروف ده هتنبیه ز ظر وانشناسان، ه لیل ثرات نفى ه ز ودبرجاى ىذارد طرود منوع ست اید ز نجتناب رد. ما یشتر انشمندان علماى سلامى تنبیه ا ز ظر سلام ایز انسته راى ن رایط دودى ا تعیین ىنند. ر ورد تنبیه ر سلام حثهاى ختصرىز سوى رخى ز انشگاهیان صورت رفته ست هعمولا ه کر ظرات تواى رخى ز قها کتفا موده تفحص مترى ر وایتده ست. ز سوى یگر قهاى سلامى یز عمولا ه یان کم قهى ساله کتفاکرده ه نبهاى تربیتى خلاقى ساله م یفتنبیه ر وایات متر ارد دهند. ز نجایى ه وشندن ین حث، ویژه ز ظر سلام، ر حافل تربیتى زاهمیتاصى رخوردار سترآنیم تا ر وایاتى ه راین زمینه ارد ده ست ستجوى یشترى موده هسؤالات الا ز نظر سلام پاسخ وئیم. ر پایان یزاشارهى ه ظر رخى ز وانشناسان ربیان تربیتىواهیم اشت تا شان هیم ه ظر وانشناسان ربیانتربیتى ه قدار ا ظر سلام ماهنگ ست. <br/><br/>تنبیه ر غته عناى گاهانیدن، یدار ردن، اقفردانیدن ه یزى گاه وشیار ردن مده ست. (1) در صطلاح ه عملى فته ىود ه ازمه ن گاه هوشیار ردن اشد ست م ه سه عنا کار فته ست: <br/><br/>1. ذف پاسخ ثبت ز رگانیسم ا ضافه ردنپاسخ نفى ه ن. ز ظر سکینر تنبیه ه ین عنا کار فتهست. ى ىوید: «تنبیه زمانى خ ىهد ه پاسخثبتى ا ز وقعیتذف ا یزى نفى ه نیافزاییم. ه زبان تداول ىتوان فت تنبیه ور ساختنیزى ز رگانیسم ست ه واستار ن ستا ادنیزى سته و ه الب ن یست. » (2) <br/><br/>ان یانز مکاران یز ىویند: «تنبیه عبارت ستز رائه حرک اخوشایند ا ذف تقویت ثبتلافاصلهعد ز نجام ک فتار.» (3) <br/><br/>تنبیه ه ین عنا ا تنبیه ه عناى عام ىوییم. <br/><br/>2. رائه پاسخ نفى ه رگانیسم. کتر سیف ىویدتنبیه عبارتست ز رائه ک حرک زارنده ا تنبیه ننده(تقویت ننده نفى) دنبال ک فتار ا طلوب راىاهش ادن حتمال ن فتار. راى ثال گر عد ز نجامفتارى امطلوب ز سوى ودک ثلا فتن ک رفزشتا رائه ک حرک زارنده ثل سیلى زدن ه وخواسته اشیم ه حتمال روز فتار امطلوب ا ر وکاهش هیم و ا تنبیه ردهیم.» (4) تنبیه ه ین عنا ا تنبیهه عناى اص ىوییم. <br/><br/>3. تنبیه دنى ا تک زدن. اهى راد ز تنبیه، همین عناست ه ا ن ا تنبیه ه عناى خص ىوییم. <br/><br/>وشن ست ه ر بق عناى ول - عناى عام -تنبیه، یف سیعى ا ر ر ىیرد ه عبارتست زتغافل، ى عتنایى، تهدید، تحقیر، سرزنش، تمسخر،حروم سازى، ریمه، بران، تغییر هره، وىرگرداندن تنبیه دنى. ما ر بق عناى وم - عناىاص - تنبیه یگر امل تغافل، ى عتنایى حرومسازى ه عبارت یگر ذف تقویت ثبت مىود. <br/><br/>نچه ز یان ین عانى سه انه تنبیه ورد تردید بحث اقع ده ست سم سوم ا تنبیه ه عناى خصست، رچه رخى ز صادیق تنبیه هعناى وم - اص -ظیر تهدید، تحقیر، سرزنش تمسخر یز ما یش وردرد نکار اقع ده ست. نابراین، ا یشترین وششود ا ر ین صروف ىاریم ه بینیم وایاتعصومین «علیهم لسلام‏» رباره تنبیه دنى ودک هىویند. نحصار حثه تنبیه ودک یز ه لیل همیتتربیتى ن ر ین وران ىاشد. <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>تنبیه ودک ر وایاتspan> <br/>بل ز رود ه حث وایات تذکر ین کته همیت اردکه طع ظر ز وایات، تنبیه ودک ایز یست ونداى تعالى نسان ا زاد فریده ست سى ا ردیگرى تسلط یست گر نکه و جازه ند علاوه تنبیه زدن یگرى یذاء، ذیت لم ه وست ین عمال رشرع هى ده ستطورى ه رخى وایات ن احرب ا دا فر ىانند. بن بى عمیر ز عاویه قلىند ه ز مام صادق(ع) رباره ول داى سبحان «من رد یه الحاد» سؤال ردم مام رمود: <br/><br/>«ر لمى لحاد ست زدن ادمى ه ناه کردهست ز ین لحاد ست.» (5) <br/><br/>نابراین گر توانیم ز وایات اب تنبیه واز ن ااستفاده نیم صل عدم واز جاى ود اقى ست.مینطور ر واردى ه ک ر واز اریم اید ه صلعدم واز تمسک رد. ر ورد تنبیه ودک، وایاتتعددى ز پیامبر(ص) ئمه عصومین(ع) ارد دهست ه ز جموع نها ىتوان ستفاده رد ه صل تنبیهودک ه نظور تربیت تادیب و ایز ست. ز ینوست ه تقریبا تمام قهاء ه واز تنبیه ودک توادادهند. ما ر م یف ن ینکه ه سى نینجازهى ا ارد ختلاف ردهند. ر ینجا ظر رخى زفقهاء ا ه ختصار کر ىنیم: <br/><br/>یةلله لعظمى راکى (ه): <br/><br/>سؤال: رگاه، پدر، رزند ود ا ه صد تادیب وردضرب رار هد یا یه ارد ا ه؟ <br/><br/>واب: رگاه تادیب فل توقف اشد ر ربائز ست لى اید سرخ بود شود... (6) <br/><br/>یةلله لعظمى روجردى: گر چه کى ز ناهانبیره ا نجام هد، لى ا علم و ىتواند ه درى هدب ود یه اجب شود و ا زند. (7) <br/><br/>یةلله لعظمى لپایگانى: گر چه کى ز ناهان بیرها نجام هد لى ا یگرى ا ذن لى و ىتواند هدرى ه دب ود یه ارد شود و ا زند. (8) <br/><br/>یةلله لعظمى مام مینى (ه): فته ده ست ه رادب ودک زدن یش ز ه لاق راهت ارد. لىاهر ین ست ه دب ودک اید ا توجه ه ظر دبننده لى ودک اشد اهى صلحت ودک قتضامىند ه متر ز ه لاق ه و زد اهى قتضاى یشتراز ه لاق ىند لى ر ر ال باید ز تعزیر رد الغیشتر ود لکه حتیاط ین ست ه ز تعزیر رد الغ ممتر اشد حوط ز ن ین ست ه ه پنج شلاق کتفا ود. (9) <br/><br/>ر زمینه تنبیه سه سته وایت ز ئمه عصومین(ع)ارد ده ست: <br/><br/>سته ول وایاتى ست ه جازه تنبیه ودک ا هاکم ىهد تا ر رابر ناهانى ه ودک نجام ىهدمانند سرقت، زنا، واط ... و ا تنبیه ا تعزیر ند. هلیل ینکه ین سته ز وایات ر ورد قوق یفرىست تحقق ن ه ست اضى ست ا حث ا هتنبیه ودک ر رتباط ا علم الدین ستیگانه ست،ز حث رباره نها صرف ظر ىنیم. <br/><br/>سته وم وایاتى ست ه تنبیه ودک ا ر هتتربیت تادیب و راى پدر علم ایز ىمارند. <br/><br/>سته سوم وایاتى ست ه تنبیه ودک ا ر ترکماز ایز ىمارند. <br/><br/>وایات سته وم سوم ه حث ا ربوط ىاشند،نابراین ه ررسى رخى ز نها ر ین ا ىپردازیم. <br/><br/>1. سحاق ن عمار ىوید ه مام صادق(ع) فتماهىن غلام ود ا ه اطر لافى ه رتکب ىودمىزنم، مام پرسید قدر و ا ىزنى؟ فتم ه سا صدتا و ا ىزنم مام رمود: صدتا! صد تا! ین ا و ارتکرار رد سپس رمود: د زنا ا ىزنى؟ ز دا ترسه و فتم انم قربانت پس قدر ایز ستزنم؟ مامرمود کى، فتم ه دا سم گر و داند ه یش ز کىو ا مىزنم مه یز ا ز ین ىرد. مام رمود: پسو تا زن، فتم گر نین اشد لاک واهم د، سحاقىوید از م ا مام انه زدم تا و ه پنج تا اضى د.سپس اراحتد رمود: ى سحاق گر د رم امىانى ن ا قامه ن ز دود دا تجاوز کن. (10) <br/><br/>2. ماد ن عثمان ىوید ز مام صادق(ع) ر وردادب ودک عبد پرسیدم مام رمود: پیجا ش رب تا ىتوانى دارا ن. (11) <br/><br/>3. مام صادق (ع) ىوید: ودکان کتبى وشتهاىود ا زد میرالمؤمنین وردند تا هترین نها ا نتخابند مام رمود ین ار ضاوت ست ور ر ن ثلور ر ضاوت ست. ه علمتان گویید گر یشتر ز سهربه راى تادیب ه ما زند صاص واهد د. (12) <br/><br/>4. ز پیامبر کرم(ص) یز قل ده ست ه دبودک سه ربه ست فزون ر ن وز یامت صاصىود. (13) <br/><br/>5. زراره ىوید ز مام صادق(ع) پرسیدم ر وردزدن ملوک ه ىویید؟ مام رمود ر ارى هودش نجام اد یزى ر و یست ما گر تو ا عصیانرد زدن و شکالى دارد. فتم ند تا؟ مام رمود: سه تایا هارتا ا پنج تا. (14) <br/><br/>ر ین ا تذکر ین کته ازم ست ه ر وایاتکم عبد ودک ست م ز یث تنبیه تادیب کىست ر وایت وم یز ز مام اجع ه دب ودک عبدسؤال د مام تفاوتى ائل شدند راى ر و کپاسخ رمودند. <br/><br/>6. ضرت سول (ص) رمودند: ماز ا ر فتسالگى ه ودک اد هید ر ه سالگى و ا ر ترکماز تنبیه نید. (15) <br/><br/>وایات یگرى م ر ین ورد ست ه هتختصار نها ا کر مىنیم. <br/><br/>کنون ا توجه ه ین و سته ز وایات اید وابسؤالات رح ده ر صدر حث ا یابیم. <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>1. یا ز ظر سلام تنبیه ودک ایز ست؟ <br/>span>ا توجه ه وایات کر ده املا وشن ست هصل زدن کودک راى تادیب تربیت و ایز ست، زاین وست ه عموم قهاى یعه تى هل سنتهواز تنبیه ودک توا ادهند، ه ورى ه رکى رجامع لمقاصد ر رح ول علامه ىوید: «ما ن هلضرب لمعتاد لا حث یه...» (16) یز عاملى ر فتاحلکرامه ىوید: «ما ن ه لضرب لمعتاد لا حث یهما ى امع لمقاصد و ذلک ذا ان لصبى ا عقل تمییز ما بد علیه ى لتذکره التحریر لحواشى انهاخذونه سلما ى لباب [لاجاره] اب لدیات... (17) <br/><br/>وشن ست ه لیل عدم حث، وایاتى ست ه کرشد. علاوه ر ینها ز وایاتى ه مر توصیه ه تادیبودک ىنند یز نین ستشمامى ا ىتوان رد را هاهى نسان ر تربیت کودک اچار ز تنبیه وست گرتنبیه ایز باشد تربیت یسر شود. <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>2. ه سانى جازه تنبیه ودک ا ارند؟ <br/>span>مه قها ین جازه ا راى پدر، پدر زرگ دپدرى اکم رع ثبات ردهند، ما ر ورد علم مؤدب ودک رخى ین جازه ا طلق انسته رخىیگر ن ا شروط ه ذن پدر ا اکم رع انستهند.اهر وایات ول وم یز ین جازه ا راى پدر ثباتىند ون پدر زرگ د پدرى کم پدر ا ارندبراى نها یز ابت ست. اهد ین طلب م و وایتىست ه ر نها ز دب تیم سؤال ىود مامىرمایند ر واردى ه رزند ود ا تادیب ىنىتیم ا یز تادیب ن. (18) مچنین میرالمؤمنین ر وایتسوم ین جازه ا ه علم ىهد. نابراین ر ین ومورد حثى یست ما یا ادر م نین جازهى ا ارد؟اید توان ه ین سؤال واب ثبت اد; زیرا دف زتنبیه تادیب تربیت کودک ست سى ه مر تربیت ابر عهده ارد اید نین جازهى ا اشته اشد. اهد یندعا ین ست ه ضرت على علیهلسلام ین جازه ا هعلم ىهد ن ا شروط ه ذن پدر مىند (ویاتسوم) ین ز ن هت ست ه علم تربیت کودک ا رعهده ارد پس ا ر یز اید نین جازهى ا اشته اشدچون تربیت کودک ر عهده و یز ست. <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>3. تا ه قدار ىتوان ودک ا تنبیه رد؟ <br/>span>ه ین پرسش ز و هتاید پاسخ فتکى زجهت میت یگرى ز هت یفیت. ما ز یثمیتاید فت وایات، وابهاى ختلف ادهند.رخى سه تا، رخى هارتا، رخى ، پنج رخى یگرشش تا ا طرح ردهند لى ر مع ین ین وایاتىتوان فتراى علم زدن یش ز سه تا ایز یستون ر عتبره سکونى مام، یش ز سه تا ا راى علمایز دانستهند رمودند صاص واهد د. ما راىپدر، پدر زرگ، د پدرى اید ادر یش ز ش تازدن ایز یست ه لبته حسب تفاوت وارد، تعدادضرب م تفاوت ىود لى ر ر ال یش ز شتا ایز ستزنند ختلاف ر وایات ا تردید ینسه ش ر ک وایت ا ه ختلاف وارد ر سبسن ودک، وت عف، قدار تخلف صلحت وحمل ىنیم. ما ر ورد یفیت تنبیه ودک نچه زروایات ستفاده ىود ند کته ست: <br/><br/>1. اید لاف ودک ا ادیده نگاشت ر صورتىه ودک عمل لاف ا تکرار کند ر ن صرارنداشته اشد، ین عمل ا ه خ یاورد. پیامبر کرم (ص)ر پاسخ ه سؤال زى سبته عصیان هل انواده وتا سه رتبه ىرماید نها ا بخش عفو ن ر رتبههارم ىوید گر تنبیه ردى ه ندازه رم ناه نها اتنبیه ن. (19) <br/><br/>2. مواره اید ا ودک تى ر تنبیه و ا رمى مدارا رخورد رد. مام صادق (ع) ه ماد ن عثمانرمود پنج تا ش تا زن ا و دارا ن ه سلمامداراى ر یفیت راد ست گر گوییم ه داراى رکمیت م راد ست. (20) <br/><br/>3. اید ز زدن ه اهاى ساس دن ودک پرهیزکرد. سول کرم (ص) ر وایتى رمود ز زدن ه سر صورت پرهیز. (21) <br/><br/>4. تنبیه ودک باید نقدر دید اشد ه وجبسرخ دن ا بود دن دن و ود، ه ر ین صورتوجب پرداخت یه توسط تنبیه ننده ىود تى گرتنبیه ننده پدر اشد. (22) <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>4. ر ه سنى ىتوان ودک ا تنبیه رد؟ <br/>span>نچه ز وایاتى ه تنبیه ودک ا ر ترک ماز ایزمىانند ستفاده ىود ین ست ه قتى ودک وب د ا رک ند تواند ین وب د تمییز هد عقلود ا ر ین زمینه کار یرد، ىتوان و ا تنبیه رد.زیرا رخى ز ین وایات تنبیه ر ترک ماز ا ر7 سالگى ایز ىانند، (23) رخى ر 9 سالگى (24) رخىر 10 سالگى. (25) <br/><br/>ز ین و، ىتوان فت ین سنین سنینى سته ودکان ر سب تفاوتهاى ردى ىتوانند ینوب د تمییز هند سائل ا رک نند. اهداین مع وایتى ست ه ىوید ودک رگاه مازرا رک رد اید ماز خواند عد سؤال ىود ه وقعودک ىتواند ماز ا رک ند، مام ىرماید ر هسالگى. (26) ر وایتى یگر مام اظم(ع) ىرمایدنگامى ه ودک زدیک ه حتلام سید ماز وزها ناخت.» (27) <br/><br/>نابراین، ىتوان فت ر ه ین وایات ر وردتنبیه ودک ر ترک ماز ست لى ر وارد یگر مارى ست; زیرا دف ز تنبیه ودک تادیب تربیتوست قتى ودک تواند دى وبى مور اتشخیص هد علت تنبیه ا رک ند، گر و ا تنبیهنیم ه دف خواهیم سید. مچنین ر وایتى مامصادق(ع) ر ورد ودکى ه زدى رده ود رمود: <br/><br/>ز و پرسید یا ىاند ه زدى عقوبت ارد، گرمىانستپرسید عقوبت ن قدر ست، گرنمىانست هایش نید. (28) ال گر علم ه عقوبت اشتنر تنبیه خالت ارد یا رک وبى دى عمل شناخت علت تنبیه خالت دارد؟ <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>5. ر ه عمالى ىتوان ودک ا تنبیه رد؟ <br/>span>یا ر ر عمل لافى ه ز ودک سر زد ىتوان ورا تنبیه رد ا قط ر ناهان ىتوان و ا تنبیه رد؟سانى فتهند ه وایات اب تنبیه ز ناهانى ه ودکمکن ست نجام هد نصرف ست، را ه راى نهاتعزیر عین ده ست ا ه لیل حدت پاسخ مامسبته تنبیه ودک عبد (29) ه ین یان ه ون ر نوایت واب مام مىتواند امل عبدى ه کى زگناهان ا نجام اده ستشود، زیرا ر ین صورت راىو د ا تعزیر عین ده ست پس تنبیه ودک یز ر ینوایت ظائر ن اید نصرف ه غیر ناهان اشد. لىین ستدلال ندان صحیح یست را ه: <br/><br/>ولا ر ین وایات سؤال ز تعداد رب ده سته واردى ه تنبیه ایز ست. <br/><br/>انیا انعى دارد ه دب عبد ر مور عادى اشد لىدب ودک ر عم ز مور عادى حرم ه ینکه راىعبد ر مور حرم د تعزیر ست لى راى ودکیستلکه راى و تادیب ست. علاوه ر ین، عضى زاین وایات ر مور حرم صریح ستند انند وایاتى هتنبیه ودک ا ر ترک ماز ایز ىانند ا وایتولى ه ا ر صدر حث کر ردیم (وایت سحاق نعمار). ر سخه افى ز ین وایتجاى عبارت‏«ى عض ا جرم‏»، عبارت «ى عض ا حرم‏» مدهست ینکه اوى ىوید ن غلام ود ا تا صدتازیانه زدهم ود اکى ز ین ست ه رتکب ناه وده و خیال ودش د ارى ىرده ست مام یز رپایان ىوید گر د رم ا ىانى ن ا ارى ن.نابراین مىتوان وایات اب تنبیه ا ز ناهان نصرفانست ما یا امل مور عادى، خلاقى جتماعى مىود ا تنها امل مور حرم ىود؟ نچه ز وایاتستفاده ىود ین ست ه ر واردى ه ه تادیب تربیت ودک ربوط ىود ىتوان و ا تنبیه رد واهین لاف، ز لافهاى خلاقى، عرفى ا جتماعى اشدکه ز ظر رع ناه حسوب مىود ا لافى اشد هز ظر رعى ناه حسوب ىود. زیرا ر غالب ینوایات سؤال ز دب ودک ست ه تقریبا عادل تربیتمروزى ست گر گوییم راد نها تنها مورى ست هز حاظ رعى ناه حسوب مىوند، ست م نها انیز امل ىود. لبته سبته رخى ز ناهانى ه یشترجنبه جتماعى ارند اکم رعى ىتواند ر سبصلحت ودک ا تنبیه ند. <br/><br/><span xsize=4>حث خلاقى <br/>span>تا ینجا ا واز قهى ساله ا ثبات ردیم. تنها وازفقهى افى یستلکه اید ید یا ین مر ز حاظخلاقى تربیتى یز طلوبیت ارد؟ ر ین اره اید ودسته یگر ز وایات ا د ظر رار اد. ک ستهوایاتى ست ه ه حم، فق، دارا عفو سبتهودک مر ىنند ثل: حبوا لصبیان رحموهم1) ... (30) ،ینوا من تعلمون من تتعلمون نه2) ، (31) عف عنهم3) (32) ، نظائر ین وایات ه ر نابع وایى ا راوان ست. <br/><br/>سته وم وایاتى ست ه ز تندى، غضب عتاب طاب سبته ودک نع ىنند انند: ن لله یسغضب6) (35) <br/><br/>ا توجه ه ین و سته ز وایات ىتوان فتحبت، حمت، حترام، عفو خشش میشه طلوبست تندى عتاب طاب غضب سبته ودکه تنها طلوب یستلکه هى م ده ست. مااگر رخى ز وایات تنبیه ودک ا ایز ىانند رمواردى ست ه اه یگرى ز تنبیه راى صلاح تربیت کودک ر ار باشد ا ارایى ود ا سبته فرادى ز ست اده اشد رنه ا توجه ه ین ودسته ز وایات تا قتى اه صلاح تادیب ودکنحصر ه تنبیه باشد ا ست م ارایى وش تنبیه رمواردى اص یشتر ا هتر ز وشهاى یگر باشد،ستفاده ز تنبیه ایز خواهد ود. ه علاوه، گر اههاىیگرى ر ار اشد ه ارایى هترى ز وش تنبیه اشتهاشند ه وجب یه «دفع التى ى حسن‏» (36) اید ز نوشها ستفاده رد. <br/><br/>پس اه صلى تربیت اه فق، دارا، حبت، حمت عفو ست ستفاده ز تنبیه ر واردى ایز ست ه زراه صلى توان اه ه نزل رد. پزشک قتى اردجراحى ا دست ىیرد ه ز رمان یمار ا ارومایوس ده اشد. اهد ین دعا ین ست ه ر سیرهعصومین(ع) شاهده شده ست ه نها رزندان ود او ا ودکان یگرى ا تنبیه رده اشند; لبته ر واردنادرى رخى ز ئمه عبد ود ا تنبیه ردهند لافاصلهپس ز ن پشیمان ده تى لب صاص ز عبد ودنمودهند (37) لى تا نجا ه - نده تحقیق ردم - شاهدهشده ست ه مامى رزند ود ا تنبیه دنى رده اشد این طلب ىتواند اهد ر ین اشد ه اه صلى غیر زتنبیه ست ئمه ز ن اه صلى ستفاده ىردهند نیازى ه تنبیه دنى پیدا مىردهند. span>div> <p class=allpage align=justify><span face=yekan><span color=#000080 xsize=4>یا تنبیه ثر تربیتى ارد؟ <br/>span>رخى عتقدند ه تنبیه تنها ثرى ه مکن ست اشتهاشد ین ست ه ودک ا ز ست زدن ه عمل لافادامى ه داند تنبیهى ر ار ستاز ىارد مینه طمئن د ه یگر تنبیهى ر ار یست وباره ه نار ستواهد زد. سان یگرى فتهند گر تنبیه ه او ه وقع ر د طلوب جرا ود ىتواند فتارنامطلوب ا راى میشه ز ین برد. ما اید ید وایاتر ین زمینه ه ىویند. ا ر ینجا ست م وروایت ا قل ىنیم ه ىتوان ز نها ستفاده رد هتنبیه ثر صلاحى ارد: <br/><br/>1. ضرت على(ع) ىرماید: «ن م صلحه سنلمداراة صلحه سن لمکافاة‏» (38) سى ه وشرفتارى ورا صلاح کند وب یفر ادن و ا صلاح واهد رد. <br/><br/>2. یز ن ضرت ىرماید: «ستصلاح لاخیارباکرامهم لاشرار تادیبهم.» (39) اه وش صلاح وبانه زرگداشت نهاست صلاح دان ه تنبیه عقابنهاست. <br/><br/>ا توجه ه ین و وایت وشن ست ه تنبیه ثراصلاحى ارد ر واردى ه ثر صلاحى م داشتهاشد ست م ثر ازدارندگى واهد اشت ه ین یزدر مر تربیت طلوب ست رچه طلوب صلى صلاح جایگزینى فتار طلوب جاى امطلوب ىاشد. <br/><br/>کاتى ر اب تنبیه <br/>1. تنبیه باید یش ز قدار رم ناه اشد. ضرتسول(ص) ر وایت سد ن داعه پس ز ن ه سهرتبه ز تنبیه هى رد رمود: گر تنبیه ردى اندازه ناهتنبیه ن. (40) <br/><br/>2. ر تنبیه اید وت دنى، سن خصیت فراد ادر ظر اشت ر وایتماد ن عثمان مام صادق(ع)رمود: ر قدار ه اکم صلحتداند ر سب قدارگناه ا درت دنى خص تعزیر ند. (41) یز زحضرت على(ع) قل ده ست ه اهى صف ا لثلاق ا ىرفت ر سب سن ودکان نها ا دمىزد. ر ورد خصیت فراد یز ضرت على(ع)ىرماید: «یفر عقلاء ا شاره ست یفر هال اتصریح صراحت‏» ا ىرماید: «نایه تعریض راىعاقل دیدترین عقاب ست.» (42) <br/><br/>3. ز تنبیه ر ال غضب اید جتناب رد را هپیامبر کرم(ص) میرالمؤنین(ع) ز دب ردن ر الغضب هى ردهند. (43) <br/><br/>4. گر ودک بل ز ینکه تنبیه ود، تنبه د باید ورا تنبیه رد; زیرا دف ز تنبیه گاهى اصلاح کودکست قتى دف اصل د یگر تنبیه عنى دارد.مین ور گر پس ز تنبیه ودک فتار و صلاح ددیگر باید فتار لاف و ا ه خ شید ن ا هانهىراى تنبیه سرزنش و رار هیم. رآن ریم ىرمایدزنانى ا ه ه ظائف مسرى عمل مىنند، وعظهنید ز مبسترى ا نها پرهیزید نها ا زنید، گراطاعت ردند یگر هانهى راى ستم زار نهامجویید» (44) ین یه رچه ر ورد تنبیه زنان ست ما اتنقیح ناط ىتوان ن ا ه تنبیه ودک یز سرایت اد. <br/><br/>5. ر صورتى ىتوان ودک ا تنبیه رد ه علم هلاف د ودن عمل یفر اشتن ن اشته اشدمحمد ن الد ىوید ر دینه ودم غلامى ا وردندکه رتکب زدى ده ود ز مام صادق(ع) ر ورد وپرسیدم، ضرت رمود: ز و ىپرسى گر ىانست هزدى یفر ارد یفر ن قدر ست و ا عقابىنى گر مىانست هایش ىنى. (45) <br/><br/>6. باید ودک ا ه اطر تشفى اطر ود تنبیه ردبلکه موراه اید صلاح ودک د ظر اشد. ضرتعلى(ع) عمر ن عبدالعزیز ا مر رد تا ر خصى جراىد ند، عمر وقع جراى د ن ا ترک رد، علت ااز و پرسیدند ر واب فت «جدت ى فسى غضبا»عد مام على(ع) رمود: ذا نبغى معلم لاطفال نراعى نهم تى خلص دبهم منا عهم یس معلمهمى لک فاء ن غضبه ا ریح لبه ن غیضه انلک ن صابه انما رب ولاء لمسلمین راحة فسها هو یس ن لعدل7) (46) . <br/><br/>7. ر تنبیه اید راحل راتب ن ا عایت رد باید ز رحله عیف روع رد را ه اید ا جراىرحلهى عیف ز تنبیه ثلا ک تغییر هره ودک هشتباه ود پىبرد صلاح ود ه ر ین صورت یگرنیازى ه تنبیه دنى خواهد ود. رآن ریم یز یستهتنبیه زنانى ه ه ظایف ود عمل مىنند ىویدفعظوهن اهجروهن ى لمضاجع ضربوهن... (47) فسرین فتهند ر ینجا تربیت راد ستعنى بتداموعظه ىنى گر طاعات کرد ز مبسترى ا و پرهیزمىنى گر از طاعت کرد و ا ىزنى. نابراین عنىز رحله عیف روع ىنى ورا سراغ تنبیه دنىمىوى. <br/><br/><span color=#000080 xsize=4>تنبیه ز ظر وانشناسان <br/>span>ستفاده ز تنبیه ر مر تربیت مواره خالفان وافقانىا ر نگیخته ستا ین تفاوت ه ر ذشته وافقانیشترى اشته لى کنون خالفان یشترى ارد. عروفست ه وانشناسان تنبیه ا (ست م تنبیه دنى ا) ایزنمىانند عدم ارایى ا ثرات ضرات انبى ن ادلیل ر ین مور ىانند. لى اید فت ولا نین یسته تنبیه ارایى داشته اشد. ر سیارى ز وارد، تنبیهصلاحگر سته ورى ه عموم سانى ه ر صلاحفتار تابى وشتهند تنبیه ا ه عنوان کى ز وشهاىصلاح تغییر فتار کر ردهند انیا ر واردى هتنبیه صلاحگر باشد ست م ثر ازدارندگى عبرتموزى راى یگران ا ارد ه ین ود ثرى مىیست ه ینکه واردى جود ارد ه فتار امطلوباید ورا توقف ود ه ورى ه گر توقف شوداثرات بران اپذیرى ا بار واهد ورد ر ین صورتست ه تنبیه، صوصا تنبیه دنى تنها اه مکن ستزیرا سایر وشها زمان زیادى ا راى صلاح ا توقففتار امطلوب ازم ارند ز ین وست ه کى زمزیتهاى وش تنبیه ر سایر وشها ا وریت تاثیر نىانند دین هت عمول وانشناسان، تى سانى هشدت ا تنبیه خالف ستند ر واردى تنبیه ا، تىتنبیه دنى ا، ایز ىانند. نابراین نین یست ه زنظر وانشناسان تنبیه دنى کلى طرود منوع اشد. ادر ینجا ظر رخى ز وانشناسان ا لاسفهى ه رباب تربیتحث ردهند قل ىنیم تا اهدى ر یندعا اشد. <br/><br/>یج رلاینى ر وانشناسى تربیتى ىویند: «وشیگر راى ز ین ردن ک پاسخ ین ست ه انشموز ا نگامى ه ن پاسخ وى ىهد تنبیه نیم‏»سپس ر دامه ىویند: «یا تنبیه ؤثر ست؟ یا تنبیهیز وبى ست؟ ه ین سؤالات ر ههاى خیرپاسخهاى تفاوتى اده ده ست. تحقیقات سیار خیرنشان ىهد ه ر وضاعى اص ویژه زمانى ه تنبیهدید ورد ستفاده رار یرد فتار ىتواند راى میشهز ین رود (اتون یلورنزو 1966 ص 426). یا تنبیهفتار ا اهش ىهد؟ پاسخ ین سؤال طعا ثبت ست(ذرین ولز 1966 ص 426). ر بق واهدى هانستون (1972) لاصهى ز ن راهم ورده سترق یگر اهش سامد فتار (ثل اموشى سازى، (DRL ر قایسه ا تنبیه ر صورتى ه طورصحیح ورد ستفاده رار یرد تاثیرى یرتر، م وامتر غیر ؤثرتر ارندنها ر دامه ىفزایند: «یا تنبیه اآنکه ىتواند ؤثر اشد یز وبى ست؟ پاسخ ه ینسؤال ه عوامل وناگونى ستگى ارد. گر فتارى ا هىواهید انع ز ن وید سیار طرناک ا اخوشایندباشد ر ن صورت تنبیه ه عنوان اهى راى فع نفتار یز وبى ست.» (48) <br/><br/>اترى ه ظریه ادگیرى ود ا ر صل جاورتستوار ساخته ست تنبیه ا ر مر تربیت ادگیرى ؤثرمىاند. ى ىوید: «تنبیه ه ه سبب اراحتىى هتولید ىند، لکه ه سبب ینکه حوه پاسخ هى رد هحرکهاى عین ا تغییر ىهد ؤثر ست... تنبیه ه ینعلت ر تغییر ادن فتار امطلوب ؤثر ست ه فتارناهمساز ا فتار تنبیه ده ا یجاد ىند.» (49) ىمچنین ىوید: ا نگام حث رباره اههاى ترکعادت سه تدبیر یکانیکى ا ررسى ردیم ه ىتواننددر تغییر تداعى ین حرکها پاسخها کار وند. تنبیهکى یگر ز ین تدابیر ست. تنبیه قتى ه طور ؤثربکار ود سبب ىود حرکهایى ه بلا پاسخ امطلوبىا را ىواندند، پاسخ طلوبى ا یجاد نند». (50) <br/><br/>ان یانز مکاران (1988) ىویند: «سیارى زمطالعات یانگر تاثیر تنبیه ر فتار ستند. ین افتهامىویند یزان تاثیر تنبیه ر رو شاندن فتار امطلوبابستهسته:لف)دت،دت،راوانىتوزیع پیامدهاىاخوشایند تنبیه; ) واصل زمانى جراى تنبیه; )دتفتارى ه خاطر ن تنبیه صورت ىیرد; ) جودپاسخهاى انشین ) حدودهى ه ر ن فتار تضادیا طلوب پاداش اده ىود... تنبیه ىتواند راىسرکوب. ا ذف تقریبا رگونه فتار امطلوب ز ودکىولیه ه عد کار ود... ر وان رمانى تنبیه ر صلاحفتارهایى ه راى ودکان ا یگران طر ورى ارد اجاهایىه تیجهورىازمستهترین اربرد ا ارد.» (51) <br/><br/>وریس ر صلاح فتار ودکان ىوید: «رستمانطور ه ا پاداش ادن ه ودک ر ر زمان ه فتارمطلوب ا نجا

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تنبیه، تنبیه کردن، مضرات تنبیه کردن، عوارض تنبیه کردن، راه های تنبیه کردن، تنبیه کودک، تنبیه کردن بچه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

علاوة علی ذلك

تنبیه، تنبیه کردن، مضرات تنبیه کردن، عوارض تنبیه کردن، راه های تنبیه کردن، تنبیه کودک، تنبیه کردن بچه گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات