خانواده مأمن امنیت و آرامش( قسمت اول ) - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد خانواده مأمن امنیت و آرامش( قسمت اول ) ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000"><strong>انواده أمن منیت رامش( سمت ول )<br/>strong>span>p><p>p><p><br/>حیط انواده ولین ادوام ترین عامل ر تکوین خصیت کودکان و نوجوانان زمینه ساز شد سمانی ، خلاقی ، جتماعی ، عقلانی عاطفی نان ست . هاد انواده ز مله عمومی ترین هادهای جتماعی ست ه عمولاً رتمام وامع جود ارد همترین تکیه اه حور زندگی جتماعی ی اشد. ر قیقت رد ر انواده تولد ی ردد ر سازمان انواده زندگی ی ند ر واقع یاز ه انواده وی ی ورد ر پرتو زندگی انوادگی سکون رامش ی ابد.p><p>p><p>p><p style="text-align: center"><div class="mzc"><strong>انواده أمن منیت رامش( سمت ول ) strong>div>محیط خانواده,محیط خانواده,بهداشت محیط خانواده,[categoriy]p><p>p> <p style="text-align: justify;"><br /><br />هاد انواده ر مه دوار وامع ، پذیرفته ده توسعه افته ست ولین پایگاه عناصر رهنگی ه سل دید ست ز مله عوامل ؤثر ر یجاد تمدن رهنگ شری شد کوفایی ستعدادهای دمی ستودکان ر ضای انواده ه صورت ستقیم غیرمستقیم سیاری ز داب رزش ا ا ی موزند تجربیات وناگون سب ی نند ز ریق ین حیط وچک ا ودکان یگر نیای ارج شنا ی ردند.<br /><br />ر تحلیل وابط ِ انواده عمولاً ا و وع رخورد ز سوی انواده ا واجه ی ویم . اه الدین ا سائلی وبرو ی وند ه ر اقع فتار ابهنجار یست. ما نها یش ز د ، ساسیت ه رج اده حساس ی نند رکات رزندشان امعقول اسازگارانه ست. ما اه شکل اقعاً جود ارد ودک ا وجوان فتارهایی ا ز ود روز ی هد ه ه تنها رای ودش ضر ست لکه زندگی یگران ا یز ا شکل واجه ی ند. لبته ر بحث زهکاری عمولاً ا وابط وع وم ست ه ریبان ستیم. کودکان و نوجوانان اسازگار شکل فرین انواده ای ابسامان ی ید ه ه رزند ود مچون یاه گریسته ند ا ین ندیشه نها ا پرورانده ند ه گر ود ا طور زرگ ده یم ؟ ( دون نکه تغییر رایط زمانی تفاوت وقعیت ا ا ر ظر ورند) . ه ر ال انواده ز ند هت ر پرخاشگری ای زهکارانه وجوان خیل ی اشد.<br /><span style="color: #ff0000;"><br />سرکوب یازهای وران ودکیspan><br />اه ودک ا انواده ی سختگیر ستبد واجه ی ود ه یچ ونه نعطافی  ر رکات تصمیم یریهای ود دارند . تی رای ثبات ظریه ود اه توسل ه شمکش شاجره م ی وند . ک مونه رگیری ین الدین رزند ا ر ظر گیرید؛ ودک یازمند ازی شاط ست لی انواده وران ودکی ود ا ز اد رده ز رزند نتظاردارد انند زرگسالان فتار ند . سلماً ودک ادر یست ین نتظاروالدین ا رآورده ند پس روع ی ند ه زار ذیت یگر واهران رادران ه ین ود لوغی ردسر ه نبال ارد الدین عصبی اراحت عمولاً ا تک زدن کودک شان ادن فتارهای پرخاشگرانه ه ین مایش اتمه ی هند . ین ونه رفتارهای خشن توهین میز لگوهای پرخاشگرانه ی ستند ه تلویحاً ه ودک ی موزند گر ی واهی رف ود ا ه عمل نشانی حاشی ن ، پرخاشگر اش گر ازم د ز درت دنی زور ازویت ستفاده ن .<br /><br /><span style="color: #ff0000;">مایت ای فراطیspan><br />اه دلیل پرخاشگری ای وجوان یشه ر مایت ای یش ز د الدین نها ر وران ودکی ارد . اهی الدین کر ی نند رزندشان جاز ست ر اری نجام هد ، چه ای یگر ا تک زند ...همیشه پیروز اشد گرهموالدین یگر ودکان یز سبت ه فتارهای زشت ین عزیز ردانه عتراض نند ا مایت فراطی الدین ز رفتار غلط ودک واجه ی وند . سلم ست ه ر نین التی ودک ی پنداردکه ی تواندهر اری نجام هدزیرا ر فتار صحیح ا غلط و ا از وازش حبت فراطی الدین واجه ی ود . پس ا تکا ه ولیاء ود ر زمان ه خواهد پرخاشگری ی ند الاخره سر ز نجا ر ی ورد ه کرکند گر تیغه تیز شنه ی ا یز ا دن یگران شنا ند ، ق سلمش وده ست .<br /><br /><span style="color: #ff0000;">حساس منیت شاجرات الدینspan><br />ی ویند پرخاشگری ه لیل حساس ترس ضطراب ه جود ی ید ترس اشی ز عدم منیت ر فراد ست ه اکنش پرخاشگرانه ا ر نها رمی نگیزد . ه ین عنا ه ر سی ریاد شید ه ه صورت لامی ا دنی یگران ا ورد زار ذیت رار اد ، ز وقعیت پیش مده چار حشت ده ین اکنشها ا ز ود روز ی هد . ه مین لیل ست ه ی ویند ر س یشتر حاشی ند ترسوتر ست .<br /><br />ر انواده ایی ه دام ر ال زاع شمکش ستند،ودک،ود ا ر عرض طری ائمی ی یند . التی تهدید میز ه رایش ضع اخوشایندی یجاد رده و ا ه اکنش امی ارد . اکنشی ه شان هنده هت یری ودک سبت ه ین ختلاف شاجرات ست . الدین رای رزندان سمبل منیت، سایش رامش ه ساب ی یند . نگام نازعات شاجرات فظی الدین اه زد وردهای سمی نها،رزندان،ود ا ر نگال وفانی خرب یرانگر سیر ی ینند اامید ضطرب تنها ی توانند اهد اشند ه الدین گونه ه م اسزا ی ویند سعی ارند مدیگر ا قصر لمداد نند. نها تنها ی توانند اهد ن اشند ه گونه سمبل منیت ر قابل یدگانشان ابود ی ود .<br />دامه ارد ...<br /><br />نبع : زن وزp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله خانواده مأمن امنیت و آرامش( قسمت اول ) شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

امنیت خانواده , خانواده امنیت

خانواده مأمن امنیت و آرامش( قسمت اول ) گردآوری توسط بخش اصول تربیتی نوجوان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات