پسر هایی با تصور «دختر»بودن - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد پسر هایی با تصور «دختر»بودن ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>پسر ایی ا تصور «ختر»ودنstrong>span>      <br /> <br />«ازی» کی ز ازمه ای ساسی شد خصیت ودک ست اسباب بازی ا ا اید کی ز وثرترین بزاری انست ه قش همی ر زندگی چه ا ارند...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>پسر ایی ا تصور «ختر»ودن strong>div>مشکل هویتی و جنسیتی کودک,شخصیت کودک ,بازی کودکp> <p>عمولا تصور مه ا ین ست ه ختر چه ا ا عروسک پسرها ا اشین تفنگ ازی ی نند؛ ما رمواردی، پسر چه ا تمایل زیادی رای ازی ا عروسک ارند. ین سئله اه هن پدر مادر ا شغول ا تی نها ا گران ی ند. ما رای ینکه بینیم نین تمایلی اقعا گران ننده ست ا ه؛ ما ا ه طالعه ین قاله عوت ی نیم: <br />بل زاینکه روع ه واندن ین قاله کنید اید ه ما طمینان دهیم ه پسر چه ا مواره مه ا عروسک ازی رده ا ی نند. رواقع ازی ا عروسک یز انند یگر ازی ا اهی رای ناخت ویت ز سوی ودک ست. <br />ما گر پسر ما ود ا رآینده «انم» تصورکند ا ملاتی انند «عدا ن امان ی وما «قتی ه ن چه ار وم...» ا ز و شنوید، مکن ست علامتی ز شکلی ویتی راو پنهان اشد. ه ین عنا ه و ر رون رزوی «ختر ودن» ی ند ا تی ا جود کل اهری پسرانه، ود ا ه ور اقعی ختر ی اند. لبته ین ساله ا مجنس رایی ه صولا ک شکل هنی یست بل ز دوران نوجوانی م شان اده می ود؛ تفاوت ست.p> <p><span style="color: #ff0000;"> شکل ویتی نسیتی ا ز ه سنی ی توان ناخت؟span>p> <p>ین وضوع پس ز سه سالگی اید ورد توجه الدین رارگیرد ازی ا عروسک ه تنهایی می تواند لیل نین شکلی اشد؛ لکه جموعه ی ز فتارهای ک رانگیز ی تواند ؤید ین ساله اشد. ه عنوان ثال، ین روه ز پسران عمولا ه فتارها تمایلات زنانه انند ویختن واهرات ا پوشیدن پیراهن زنانه فش پاشنه لند شتیاق شان ی هند ا ود ی ویندرآینده ن م مین کل واهم دp> <p><span style="color: #ff0000;">اکنش ناسب ر ین رایط یست؟span>p> <p>کته ول ین ه ما باید ول ستپاچه وید. ر یشتر وارد، علایم وقتی ا تغیرهستند. <br />رابتدا هتر ست ا متخصص اطفال ا پزشک عمومی شورت نید؛ تی گر طرح ردن شکل، ندان ساده م باشد. ر صورت زوم، نها ما ا ه وانشناس ودکان عرفی واهند رد. <br />کی ز عمده ترین صادیقی ه پسربچه ا ا ا شکل ویت نسیت وبرو ی ند، فتار نش پدر ست. تا نجا ه گر ر پدرجایگاه ثبتی رخانواده داشته اشد، تما ین ساله تربیت بچه ا تحت تاثیر رار ی هد.p> <p><span style="color: #ff0000;">خصیت ودکspan>p> <p>فتار ما ه عنوان پدر ادر، قش هم غیرقابل نکاری ر خصیت ودک ارد. <br />همیت عملکرد ساختار انواده تا نجاست ه وع رخورد مسران ا کدیگر یز ر وند شد رزندان تاثیرگذار ست. کی ز عمده ترین صادیقی ه پسربچه ا ا ا شکل ویت نسیت وبرو ی ند، فتار نش پدر ست. تا نجا ه گر ر پدرجایگاه ثبتی رخانواده داشته اشد، تما ین ساله تربیت بچه ا تحت تاثیر رار ی هد. ه عنوان ثال، پسربچه ایی ه ی ینند پدر، ادر ا تک ی زند زار ی هد، یشتر وست ارند ر ینده انم اشند؛ زیرا ز ظر نها رد نسان حترمی یست. <br />فتار رز کر ادر یز راین اره سیار هم ست. قتی ه ادر ه ردان ه شم«فرادی شن ی رهنگ ه قط ه نبال عوا ستند» ی گرد، راین صورت مکن ست رزند پسرش یز تمایل پیدا ند ه رآینده زن اشد. <br />کی یگر ز صول تربیتی ین ست ه خصوصا باید پسر چه ا ا ز ازی ا عروسک ا ه عبارتی «اله ازی» نع رد. ون مکن ست تیجه عکوس دهد، زیرا عمولا منوعیت ز ک ار ه وش یلی دی تحکمی، تمایل ه نجام ن ا ر فا یشتر ی ند. گر پسر چه ی ا عروسک ازی ی ند، الدین قط اید فتارهای و ا زیرنظر اشته اشند کل یری خصیت ویت و ا ررسی نند. <br />مچنین زمانی ه رایش علاقه سبت ه رزش ا تمایلات زنانه رکودک کل رفت، باید ز رف الدین تشویق ود. ر تمام وارد، تصویر رد ر الب پدر، عمو، پدر زرگ ... اید ه وبه ود، هنیتی ثبت ا ه ودک لقا ند. <br />عمولا منوعیت ز ک ار ه وش یلی دی تحکمی، تمایل ه نجام ن ا ر فا یشتر ی ند.<br />رس پشمالو ای ود ا ه عروسک ی هد <br />ز دود 8ماهگی، ودک م م سعی ی ند ودش ا ه طرافیان شان هد نابراین و ز خستین ازی ا فته فته ا قشش شنا ی ود. <br />تقلید ز زرگ تر ا اقعا رای و ذت خش وست اشتنی ست. قتی ود ا نار عروسک یمارش ه عنوان پدر ا پزشک ی یند. ر اقع ین ازی رای تکوین خصیت و سیار سازنده ست. <br />رخصوص رید عروسک، رای پسر چه ا م اید فت ه گر رزند ما صرار علاقه ی ه ین ساله دارد ز ازی ا یگر اسباب بازی ایش ذت ی رد، زومی دارد ه رایش عروسک خرید. پس سبت ه ین واسته ش عجله کنید. ما گر ز ما ک عروسک اقعی ی واهد، واسته ش ا ی واب گذارید! <br />نبع:تبیان<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p><br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله پسر هایی با تصور «دختر»بودن شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

لز با پسر بچه

پسر هایی با تصور «دختر»بودن گردآوری توسط بخش مشکلات رفتاری کودکان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات