هشت واقـعـیت دربـاره آروغ کـودک - کودک آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد هشت واقـعـیت دربـاره آروغ کـودک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ودک - گهداری وزاد - شت اقـعـیت ربـاره آروغ کـودکstrong>spanp> <p><span style="color: #ff0000;">1- را چها روغ یزنند؟span><br />یرخواران، نگام کیدن یر وای زیادی یبلعند زدن ه پشت نها ه الی دن ین وا ز رون عده مک یکند. رواقع سیستم وارش نها نوز امل شده ست رای تخلیه وا ز عده ه مک الدین یاز ارند. گر رزند ما زیاد اد لو ارد اید ه ین لیل اشد ه تند ا لع یر یخورد ر تیجه وای زیادی ا مراه ا یر یبلعد...p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>شت اقـعـیت ربـاره آروغ کـودک strong>div>آروغ کودکان,باد گلو در نوزادp> <p><span style="color: #ff0000;">2- گونه ه ودکانان مک نیم روغ زنند؟<br />span>افی ست یرخوار ا رحالی ه سرش وی انهتان ست ر غوش گیرید اه تنفسیاش ا از ذارید. رای ینکه یرخوار احت روغ زند اید مر و املا صاف اشد ردنش تکیهاه اشته اشد. پیشنهاد یکنیم پارچهی وی وش ود یندازید زیرا عمولا روغ زدن ا الاآوردن می یر مراه ست.p> <p><span style="color: #ff0000;">3- یا روغ زدن شکلی پیش یآورد؟span><br />یر. گر یرخوار ما عد ز یرخوردن روغ زد ه ین عنی ست ه وای زیادی ر عدهش مع شده ست. لبته هتر ست عد ز یرخوردن بل ز واباندن و می و ا سردوش ود گه ارید. لبته یتوانید ودک ا ه الت مر رار هید تا روغ زند.p> <p><span style="color: #ff0000;">4- یا یرخواران ک روغ یزنند ا ند تا؟span><br />اهی عد ز یرخوردن یرخوار 2 تا 3 روغ یزند. ین وضوع ه سرعت یرخوردن، ضعیتی ه ر ن یر ورده، یزان تکامل ستگاه وارش ... بستگی دارد.p> <p><span style="color: #ff0000;">5- گونه توجه ویم ه یرخوار ه لیل روغ زدن اراحت ست؟span><br />رتب تکان وردن،‌ ین رف ن رف ردن سر اراحت ودن، گرفتن وباره سینه ا یشه یتواند شانه اشتن اد لو اشد. ر ین رایط و ا نشانید ا ست ردن و ا گه ارید ند قیقهی صبر نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">6- یا یرخواری ه ز سینهادر یر یخورد م روغ یزند؟span><br />یرخوارانی ه ز سینه یر یخورند ر قایسه ا ن سته ه ز شیشه شیر یخورند، متر اد لو ارند. ر اقع قتی یرخواری رست قابل سینه ادر رار یگیرد تمامی ا یزان زیادی ز اله هوهی سینه ا ه اخل هان یکشد، وای زیادی ارد عده و میشود. ر ال اضر سیاری ز تولیدکنندگان یشهای یر یز تلاش یکنند سرشیشهایی بیه سینهادر سازند ما ا ین ال از م یشه ر قایسه ا سینه ادر سبب یشود وای یشتری اخل عده یرخوار ود.p> <p><span style="color: #ff0000;">7- عد ز تمام یرخوردن ه دت اید صبر نیم تا یرخوار روغ زند؟span><br />داکثر 20 قیقه عد ز پایان یردهی. هتر ست بل ز ین دت یرخوار ا خوابانید. هتر ست و ا سردوش گذارید ا گر اقعا سرتان لوغ ست رای ند قیقهی و ا ه کم خوابانید. لبته ر ین الت اید راقب و اشید.p> <p><span style="color: #ff0000;">8- را واباندن یرخواری ه روغ زده، شتباه ست؟span><br />یرخواری ه روغ زده وابی پریشان اآرام ارد دام یدار یشود. رای ینکه رزندتان احت خوابد افی ست ند قیقه عد ز تمام یردهی و ا رآغوش گه ارید رام ا و صحبت ا صورتش ا وازش نید ا تکانش هید تا ر هایت اد لو زند رام خوابد.<br />نبع:مشهری نلاین<br />یرایش تلخیص:کاایران<br /> p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله هشت واقـعـیت دربـاره آروغ کـودک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

عوارض نگرفتن آروغ نوزاد , راه های آروغ زدن نوزاد , آروغ زدن نوزاد , نام دیگر آروغ , آروغ کودک

هشت واقـعـیت دربـاره آروغ کـودک گردآوری توسط بخش مراقبت از نوزاد ، مراقبت از کودک سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات