پاشو پاشو کوچولو

پاشو پاشو کوچولو

پاشو پاشو کوچولوپاشو پاشو کوچولو


از پنجره نگاه کنبا چشمای قشنگت


به منظره نگاه کناون بالا بالا خورشید


تابیده در آسمانیک رشته کوه پایین تر


پایینترش درختاننگاه کن اون دوردورا


کبوتری می پردانگار برای بلبل


از گل خبر می برد

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر کودکانه</a></strong> کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر کودکانه</a></strong>شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات