بیماری سرخک، درمان سرخک، علل بیماری سرخک - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد بیماری سرخک، درمان سرخک، علل بیماری سرخک ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +سرخک را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><strong><span style="COLOR: #ff0000">&nbsp;بیماری سرخکspan>strong>p> <p>سرخک کی ز یماری ا ه ر یان ودکان تفاق ی فتد شکلات زیادی ا رای ودک یجاد ی ند، یلی ز ادران گران ین وضوع ستند، ه مین نظور ر ین خش ز سایت کاایران صد اریم تا ما ا ا بیماری سرخک اه ای رمان ن شنا نیم، ا ا مراه اشید.p> <p><br/><strong>یا ودکان نوز م سرخک ی یرند ؟strong><br/>مروزه سرخک ر ودکان متر یده ی ود، ما گر چه ما رگز واکسن سرخک ا (صورت ک اکسن ترکیبی رای یماریهای سرخک، سرخجه، وریون عروف ه MMR) گرفته ست انس ینکه ه ین یروس طرناک بتلا ود جود ارد. ز سال 1963 ه واکسن سرخک ه نیا عرفی د، مار بتلایان ه سرخک 99% اهش افت..p> <p style="TEXT-ALIGN: center"><div class="mzc"><strong> بیماری سرخک، درمان سرخک، علل بیماری سرخک strong>div>سرخک,سرخک در نوزادان,سرخک به انگلیسیp> <p style="TEXT-ALIGN: center">سرخکp> <p><span style="COLOR: #000000">بلspan>&nbsp;&nbsp;ز ن سرخک ر ک ا و سال خصوص واخر زمستان وایل هار ایع ی د.<br/>تی عد ز ساخت اکسن، یوع سرخک اه ه اهی ر شورهایی ه اکسناسیون عمومی سبت ه ین یماری ا توصیه ی ردند، یده ی ود. مروزه وارد متری ز ین یماری سالانه زارش ی ود کثر نها فرد ودکانی ستند ه سبت ه یماری اکسینه شده ند. نا ه زارش سازمان هانی هداشت ا WHO سرخک ر ساله ر سراسر نیا 30 تا 40 یلیون فر ا بتلا ی ند سبب رگ 000/745 فر ی ود.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">عامل بیماری سرخک چیست ؟ span>strong>p> <p>عامل سرخک وعی یروس نام پارامیکسوویروس ا paramyxovirus ست. قتی ه رد بتلا ه سرخک، سرفه ا عطسه ند، ویروس سرخک ا توسط رات وچک ر وا پخش ی ند. ین رات رای و ساعت ر وا ا وی سطح جسام صورت عال اقی ی انند. ودکی ه ا ین رات تماس اشته اشد، ه ز ریق وا ا جسام، بتلا واهد د.<br/>گر رزند ما تا نون واکسن سرخک گرفته ست ا ه بیماری سرخک بتلا شده اشد ر صورت تماس ا رد یمار % انس بتلا ه بیماری سرخک ارد. عمولا 18 وز ول ی شد تا رد عد ز ینکه ر عرض تماس ا یروس رار رفت ولین علائم یماری ا شان اد.<br/>یشترین حتمال سرایت یروس ا ه یگران ز رد بتلا ه ویروس سرخک، 4 وز بل ز یرون یختن انه ا وشها هار وز عد ز ن ست.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">علائم بیماری سرخک یست ؟span>strong><br/>&nbsp;<br/>علائم سرخک ر چه ا عمولا ا تب روع ی ود، بریزش دید ینی، رمزی شم ا شکریزش ز علائم هم یگر ن ستند.<br/>عد ز ند وز مکن ست ک انه ا که ه شانه سرخک ست ر هان و اهر ود ه عمولا وی غشا خاطی ط اخلی ونه یده ی ود. ین قاط ه وپلیک (koplik) عروفند، ه قاطی سفید وچک ثل انه مک ا ن وچک ستند ا صورت رآمدگی رمز نگ نظر ی سند.<br/>عد ز و وز بثورات پوستی سرخک تدریج وی صورت ردن یمار اهر ی ود پشت یمار ا م ی یرد سپس انه ای سرخک ازوها ستها ر هایت پاهای یمار ا را ی یرد.<br/>انه ای سرخک ر بتدا صورت که ای رمز صاف ستند ما مکن ست صورت ک رآمدگی وچک ر یاید. مینطور ه ثورات اهر ی وند تب یز الاتر ی ود اهی وقات تا 40.5 رجه سانتیگراد م ی سد. اشها مکن ست ارش ار وند.<br/>مکن ست تهوع، ستفراغ، سهال تورم غدد نفاوی ر سرخک یده ود. روز سرفه ر ودک بتلا ه سرخک ی تواند سیار اراحت ننده اشد.<br/>اشها دود 5 وز دامه واهند اشت پس ز ین دت ه تدریج اپدید ی وند. ما بل ز ینکه املا ز ین روند نگ ان هوه ی ی ود. ترتیب ز ین فتن ایعات پوستی ر سرخک ه مان ترتیبی ه اهر ده ند، عنی انه ایی ه بتدا ر صورت الاتنه اهر ده ودند هوه ی ده عد ز ن ر سمتهای یگر دن ایعات تیره نگ پوسته پوسته ده هایتا ی یزند.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">عوارض حتمالی سرخک یست ؟ span>strong>p> <p>کثر ودکان سالم پس ز بتلا ه بیماری سرخک، سلامت ود ا دون عوارض دی از ی ابند. ر 30-20% ز وارد بتلا ه سرخک، عوارضی ثل سهال عفونت گوش یده ی ود.<br/>پنومونی، ننژیت، نسفالیت (عفونت غز) عوارض دی تر غزی- گر ه سیار ادر ستند - ما ر عضی وارد یده ی وند.<br/>عوارض عمولا ر چه ای متر ز 5 سال الغین یشتر ز 20 سال یده ی ود.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">گر ودک ن سرخک رفته اشد طور ی توانم ز و راقبت نم؟ span>strong>p> <p>گر ک ارید ه رزندتان سرخک رفته ست ورا ه پزشک و طلاع هید. پزشک رای لوگیری ز نتشار بیماری سرخک، راتب ا ه راجع هداشت رمان ربوطه طلاع ی هد.<br/>قتی ه پزشک بیماری سرخک رزندتان ا تایید رد، اری یگری یست ه ما رای رمان رزندتان توانید نجام هید. ی توانید سباب احتی و ا راهم سازید. و اید ستراحت افی اشته اشد قدار افی ایعات (امل ب ب یوه) ریافت ند تا دین ترتیب ز م بی اشی ز تب لوگیری ود. ستفاده ز ستگاه خور ا طوبت ساز مکن ست رای سرفه رزندتان فید اشد.<br/>ی توانید ز قدار ناسب ستامینوفن رای اهش رد تب کودک ستفاده نید. ( گر رزندتان وچکتر ز سه اه ست رای ریافت ر ارویی تی هایی ز رد، تما ا پزشک ی ماهنگ نید ).<br/>رگز ه یمار سپرین دهید زیرا ی تواند وجب سندرم Reye ود. ین سندرم بیماری نادر ما شنده ی ست.<br/>گر رزند ما ه تازگی ا ویروس سرخک تماس اشته نوز اکسینه شده ست ه پزشک و طلاع هید. گر متر ز 6 وز ست ه و ا یروس تماس اشته ست (ر عرض بتلا ه سرخک وده ست) مکن ست پزشک و رای ی یمونوگلوبولین تجویز ند ه ی تواند ز بیماری سرخک لوگیری ند ا داقل ر صورت بتلا دن ه سرخک علائم ن ا ه داقل رساند.<br/>گر چه ما 6 اهه ا زرگتر ست متر ز 72 ساعت ز تماس و ا یروس ی ذرد مکن ست توصیه ه اکسیناسیون MMR ود. لبته ازم ست ه داقل و وبت یگر اکسن ا ر دود ک سالگی 4 تا 6 سالگی گیرد.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">یا اهی جود ارد ه ز بتلا دن رزندم ه سرخک لوگیری ند؟ span>strong>p> <p>ر ک سالگی و ی تواند اکسن MMR گیرد. ین اکسن % ز یماری ای سرخک، سرخجه وریون لوگیری ی ند.<br/>ر سال ول زندگی، سیستم یمنی و نقدر امل یست ه ر قابل یروس اکسینه ده اکنش امل شان هد. ر ول ین زمان نتی ادی ایی ه رزندتان ر دو تولد ز ما ریافت رده ست و ا ر قابل یماری حافظت واهد رد.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">یا واکسن سرخک، یروس زنده ست؟ span>strong>p> <p>اکسن MMR یروس زنده عیف ده ست ز نجائیکه یروس کار فته ر اکسن عیف ده ست اعث روز یماری ر دن رزندتان می ود. ر عوض یروس عیف ده ر سلولهای دن وجب پاسخ یمنی ی ود ه ی تواند ز بتلا و ه بیماری سرخک نگام تماس ا ر عرض ودن ا یروس لوگیری ند. اکسن هترین تنها اه ناخته ده پیشگیری ز ین یماری ست.p> <p><strong><span style="COLOR: #ff0000">ه زمانی، ر ه سنی ودک ن اید واکسن سرخک گیرد؟ span>strong>p> <p>بق رنامه اکسیناسیون شوری ر یران، ولین اکسن MMR ر کسالگی (12 اهگی) زده ی ود تکرار ن ر دود 4 تا 6 سالگی ست.<br/>نی نی سایتp>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله بیماری سرخک، درمان سرخک، علل بیماری سرخک شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

درمان بیماری در کودکان , واکسن سرخچه کودکان , علائم بیماری سرخک , نشانه بیماری سرخک , سرخجه در کودکان , علا چیکار کنم , سرخک کودکان , بيماري سرخك , بیماری سرخک , تصویر سرخجه , علائم سرخک , درمان سرخک , واکسن سرخک , علایم سرخک , ویروس سرخک , عکس سرخک

بیماری سرخک، درمان سرخک، علل بیماری سرخک گردآوری توسط بخش بیماری های کودک سایت آکاایران

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات