تب نوزاد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

تب در کودکان صفر تا دوازده ماه، تب کودک، تب نوزاد، تب و لرز، پایین آوردن تب، تب کردن بچه - کودک آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد تب در کودکان صفر تا دوازده ماه، تب کودک، تب نوزاد، تب و لرز، پایین آوردن تب، تب کردن بچه ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر لینک +تب +نوزاد را کلیک نمایید و یا در دسته از سایت کودک آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

<p><span style="color: #ff0000;"><strong>ودک - بیماری کودک - تب در کودکان صفر تا وازده اهstrong>span>p> <p><span style="color: #ff0000;">ز جا فهمیم ودکمان تب ارد؟span><br />ک اه سریع ین ست ه پیشانی ودک ا بوسیم ا مس نیم. گر حساس ی نید ه پیشانی ودک اغ ست حتمالاً تب ارد. طالعات شان اده ند ه ین وش ساده ر یلی ز وارد قیق ست. ستفاده ز ماسنج (ترمومتر) ی تواند ما ا طمئن ند.p> <p style="text-align: center;"><div class="mzc"><strong>تب در کودکان صفر تا وازده اه، تب کودک، تب نوزاد، تب رز، پایین وردن تب، تب کردن بچه strong>div>بیماری های کودکان,تب در کودکان,پایین آوردن تب کودکp><p>یشتر تخصصین طفال ر ین اورند ه رجه رارت بیعی ودک سالم ین 36 تا 38 رجه سانتیگراد ست. گر رجه رارت قعدی ودک الای 38 رجه سانتیگراد اشد تب ارد. ر صورتیکه ودک زیر 3 اه اشد اید لافاصله ه پزشک راجعه رد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ه زمانی اید ه پزشک راجعه رد؟span><br />ما هتر ز مه ی توانید تشخیص هید ه ودکتان دحال ست ا ه. نابراین ر صورتیکه حساس گرانی ی نید، صرف ظر ز ینکه رجه رارت دن ودک قدر ست، ه پزشک مراجعه کنید. علاوه، رجه رارت قعدی تنها اخص گران ننده ودن تب کودک یست. سن رفتار کودک یز هم ست. تب در کودکان زیر 3 اه دی تر ست تب الایی ه انع ازی ردن غذا خوردن کودک می ود مکن ست ندان دی باشد. خاطر اشته اشید ه زمانی ه ودک ر ال عالیت ست دنش رمتر ز زمانی ست ه تازه ز واب یدار ده. کته یگری ه اید یاد اشت ین ست ه سیکل بیعی ترموستات اخلی بدن انسان گونه ی ست ه رجه رارت بدن انسان ر ساعات غروب سر ب الا ی ود.p> <p>ا توجه ه نچه فته د، ر وراد زیر اید ه پزشک راجعه رد:p> <p>رجه رارت قعدی الای 38 رجه سانتیگراد ر ودک متر ز سه اه <br />رجه رارت قعدی الای 38.3 رجه سانتیگراد ر کودک سه ماهه الاتر <br />جود علائم زیر مراه ا تب یز ی تواند شانه دی ودن شکل اشد:p> <p>اهش شتها، ی الی، رنگ پریدگی ا ر فروختگی اضح، ا جود تغییرات یگر ر فتار ا اهر ودک <br />جود انه ای وچک رمز-رغوانی وی دن ه ا شار ادن سفید می وند ا جود که ای رغوانی زرگ؛ ر و ین علائم ی توانند شانه عفونت اکتریال دی اشند. <br />ودک می تواند غذا ا بلعد ب هانش رتب ی یزد؛ ین مکن ست علامتی ز پی لوتیت (لتهاب پی لوت - پیگلوت سمتی ز نجره ست ه وقع لع غذا انع رود غذا ه ری جاری تنفسی ی ود) اشد. پی لوتیت سبب تورم سمت عقبی لو ده ی تواند ان ودک ا ه طر ندازد. <br />تی عد ز تمیز ردن ینی، ودک می تواند وب فس کشد ه مکن ست شانه ی ز ات لریه ا سم اشد. <br />ودک ه ظر ذیان لود یج ی سد سیار تحریک پذیر ج لق ست؛ ین علائم مکن ست علائم ک عفونت یروسی ا اکتریال دی اشند. <br />ر صورتیکه ابت اهر ا رفتار کودک ود چار گرانی ستید، صرف ظر ز ینکه رجه رارتش الا اشد ا ه، تماً ه پزشک مراجعه کنید. مچنین ه اطر اشته اشید ه تب تنها کی ز علائم یماری ست. توجه اشته اشید ه علائمی ظیر سرفه وش رد (ر صورتیکه ه ن شکوکید) ا ستفراغ سهال ا تماً ه پزشک طلاع هید زیرا ه ی ر تشخیص مک ی ند.p> <p><span style="color: #ff0000;">بل ز راجعه ه پزشک ه ارهایی ی توان نجام اد؟span><br />گر ودک ما زیر 3 اه ست هتر ست ودک ا زد پزشک برید. مچنین هتر ست بل ز راجعه ه پزشک ز داروی تب بر ستفاده کنید زیرا مکن ست انع تشخیص صحیح ود.p> <p>ر صورتیکه کودک سه ماهه ا زرگتر ست علامت هم یگری غیر ز تب دارد ی توان ه ودک ستامینوفن ودکان اد. ر صورتیکه ودک داقل 6 اهه اشد ی تواند رای پایین وردن تب ز یبوپروفن ودکان م ستفاده رد. ر صورتیکه تب رف ک ساعت پایین یاید ز پزشک عالج ر ورد ستفاده ز ارویی یگر سؤال نید. ر صورتیکه ز ستامینوفن ستفاده رده تیجه گرفته اشید پزشک مکن ست یبوپروفن ا توصیه ند.p> <p>صرف ظر ز ینکه ودک ما ر ه سنی ست، گر علائمی ال ر یماری ا عفونتی دی ارد اید و ا زد پزشک برید. ر صورتیکه ودک ی ال یست، ایعات ی ورد، رجه رارت دنش ا صرف وز ناسب ستامینوفن ا یبوپروفن زیر 38.9 سانتیگراد اقی ی اند، ی توان بل ز ردن و زد پزشک 24 ساعت صبر رد. ز نجا ه تب غلب ولین علامت یماری ست ر صورتیکه زود زد پزشک روید مکن ست تشخیص شکل اشد.p> <p><span style="color: #ff0000;">دلیل تب یست؟span><br />تب عموماً علامتی ال ر اکنش دن ودک ه عفونت ست. سیستم فاعی دن ودک امل لبول ای سفید ون ست ه ه اکتری ا مله رده نها ا ز ین ی رند.p> <p>کی یگر ز دلایل تب رمازدگی ست. رما زدگی عارضه ی طرناک ست ه مکن ست ر ثر ازی ردن ودک ر فتاب ا اندن ر تومبیلی ه یشه ایش الاست ر ک وز رم تفاق فتد. گر دن ودک ر ثر اندن زیر فتاب ا ر ضای سربسته رم تب ار اشد رجه رارتش ا ر وردن باس ا اندن ر حیط نک پایین یاید اید لافاصله ه پزشک راجعه رد.p> <p><span style="color: #ff0000;">گر تب فاعی ر قابل عفونت ست را اید نرا پایین ورد؟span><br />ز نجا ه تب سمتی ز اکنش فاعی دن ه اکتری ا یروس است عضی حققین عتقدند ه فاع دن ر قابل عفونت ا، قتی رجه رارت دن الا اشد ؤثرتر ست. ز سوی یگر، گر رجه رارت دن یلی الا اشد ودک خوبی غذا می ورد، ایعات می وشد می وابد ین سایل اعث ی ود یرتر هبود ابد. ک اه ل ین ست ه ا ظر پزشک ه ودک ستامینوفن ا یبوپروفن ودکان دهیم. (توجه اشته اشید ه یبوپروفن ر ودکان زیر 6 اه توصیه می ود.) ر و ین اروها ه پایین وردن تب مک ی نند دون نکه ر فاع دن ر قابل عفونت ختلالی یجاد نند. ا پایین مدن تب، ال ودک هتر ده ایعات یشتری ی وشد مین سئله هبود ا تسریع ی ند. توجه اشته اشید ه بل ز ادن ر ارویی ه ودک ا پزشک شورت نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">اه ای پایین وردن تبspan><br />گر ودک ر ثر تب ی ال شده ست زومی ه ستفاده ز ارو یست. رای پایین وردن تب ی توانید قدار زیادی یر سینه ا یر شک ه ودک دهید تا م رجه رارتش پایین ید م ز م دن ب دن لوگیری ود. مچنین زیاد ه ودک باس پوشانید. الا ودن رجه رارت دن ودک مکن ست اشی ز باس یش ز د، وای رم، ا عالیت زیاد اشد. ر ین واقع هتر ست باس ودک ا م رده تشویقش نید ه می ستراحت ند ا عالیت متری ر ک ضای نک اشته اشد.p> <p>گر تب کودک ا ذیت ی ند ی توانید ا ب لرم پاشویه نید ا ر ان پر ز ب لرم رار هید. پاشویه ه ستن پاها ا نداختن پارچه یس وی پاها حدود می ود. رای پاشویه ی توانید ک سفنج ا ه ب لرم غشته نید ز الا وی دن ودک کشید.p> <p>رگز ا ستفاده ز لکل وزاد ا پاشویه کنید زیرا لکل ز ریق پوست ذب ده ارد ون ی ود. رود لکل ه ون ی تواند سبب روز شکلات تنفسی ا تشنج ود ا ودک ر ثر فت ند ون واب لوده ا تحریک پذیر ردد.p> <p><span style="color: #ff0000;">ه اروهای تب ری رای ودک ی طرند؟span><br />ا تأیید پزشک ی توانید ز ستامینوفن یبوپروفن ودکان رای پایین وردن تب ستفاده نید. (ستفاده ز یبوپروفن ر ودکان زیر 6 اه توصیه می ود.) وز صحیح ارو ستگی ه وزن کودک ارد. سعی نید میشه ا ستفاده ز ک پیمانه ا طره کان وز قیق ارو ا ه ودک دهید. یچگاه یچ اروی تب ری ا یش ز تعداد فعات توصیه ده ه ودک دهید. تعداد فعات عمول تجویز ستامینوفن ر 4 ساعت یبوپروفن ر 6 ساعت ست.p> <p>یچگاه ه ودک ود سپیرین دهید. سپیرین مکن ست ودک ا ستعد سندرم Reye ند. ین بیماری نادر ست لی ی تواند شنده اشد.p> <p>توصیه خر ینکه: سیاری ز اروهای د سرماخوردگی سرفه، اوی ترکیبات تب ر ظیر یبوپروفن ا ستامینوفن یز ستند. بل ز ستفاده ز ین اروها وی روشور وی عبه ارو ا دقت طالعه نید ر صورتیکه ارای ترکیبات تب ر ست ز ادن داروی تب بر یگر ه ودک ودداری نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">را تب کودک ا جود ادن تب ر پایین می ید؟span><br />گر تب 30 تا 45 قیقه عد ز صرف ارو دامه افت رای طمینان ز افی ودن ارو، وز ارو پیمانه ی ا ه ا ن ارو ا ه ودک اده ید نترل نید. ر صورتیکه یزان اروی اده ده افی اشد مکن ست دن ودک ه ارو واب داده ست. گر ستامینوفن رف ک ساعت تب ا پایین یاورد، رای ستفاده ز اروی یگر ا پزشک شورت نید.p> <p><span style="color: #ff0000;">ر صورت قوع تشنج اشی ز تب کار اید رد؟span><br />الا فتن اگهانی تب (ثلاً ز 38.9 ه 40.5 رجه سانتی راد) مکن ست سبب تشنج ود. ر یشتر وارد، "تشنج اشی ز تب" ی طر ست لی ین ز همیت وضوع م می ند اید ه ن توجه افی رد. ر صورتیکه ودک ه نین تشنجی چار د (تنفس ودک سنگین ی ود، ب هانش اه ی فتد، سیاهی شم ایش الا ی ود، ا ست پایش شدت تکان ی وردلافاصله و ا ه پشت ا ه پهلو ور ز جسام سخت تیز خوابانید. سر ودک ا ه رامی ه ک رف رگردانید تا ستفراغ ا زاق راحتی ز هانش ارج ود. طمئن وید یزی ر هانش یست تا زمانی م ه ر ال تشنج ست یزی ر هانش گذارید. سعی نید دت زمان ول شیدن تشنج ا خاطر سپارید. ین وع تشنج ا عمولاً ین ه انیه تا سه ا هار قیقه ول ی شند.p> <p>قتی تشنج تمام د سعی نید رجه رارت دن ودک ا پایین یاورید تا انع روز تشنج ای عدی وید. گر ودک وشیار ست ی توانید ه و ستامینوفن ودکان ا -ر صورتیکه زرگتر ز 6 اه ست- یبوپروفن ودکان دهید. باس ای ودک ا ر ورید و ا ا ب لرم پاشویه نید. گر ودک وشیار ست یتواند یزی خورد ه و یر سینه ا یر شک دهید.p> <p>تی گر تشنج فیف اشد ا قط ند انیه ول شیده اشد ا پزشک ود تماس گیرید ر صورت زوم ودک ا زد و برید. گر ر زمان تشنج نگ ودک ه بی تمایل د، یشتر ز ند قیقه تکان ای دید اشت، عد ز تشنج ر فس شیدن شکل اشت، ا ک ساعت عد ز تشنج نوز م ی ال واب لوده ود ه ورژانس مراجعه کنید.p> <p><span style="color: #ff0000;">را تب کودک عد ز پایین مدن وباره ر ی ردد؟span><br />تا زمانی ه عفونت رطرف شود ودک تب ی ند ین سئله مکن ست 2 تا 3 وز ول کشد. عضی عفونت ا ظیر نفولانزا، مکن ست 5 تا 7 وز ول کشد. گر ودک نتی یوتیک ی یرد مکن ست 48 ساعت ول کشد تا تب پایین یاید. اروهای تب ر رجه رارت دن ا وقتاً پایین ی وردن لی تأثیری ر عفونت دارند.p> <p><span style="color: #ff0000;">جود تب دون علامت یگرspan><br />ر صورتیکه ودک تب اشته اشد لی علائم یگری ظیر بریزش ینی، سرفه، ستفراغ، ا سهال داشته اشد تشخیص ی تواند شکل اشد. عضی عفونت ای یروسی ظیر Roseola (وش ای رمز پوستی) سبب یجاد سه وز تب الا تعاقب ن وش ای صورتی م نگ ر وی پوست تنه ی وند. عفونت ای دی تر ظیر ننژیت (لتهاب پرده ای خاععفونت ای دراری، ا اکتریمی (جود اکتری ر ون) یز مکن ست سبب تب الا دون علائم یگر وند. ر صورتیکه ودکتان تب الا دون علائم یگر ارد ه پزشک مراجعه کنید.<br />نبع:ninisite.com<br />یرایش تلخیص:کاایرانp> <p>p>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله تب در کودکان صفر تا دوازده ماه، تب کودک، تب نوزاد، تب و لرز، پایین آوردن تب، تب کردن بچه شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

قزمز شدن بدن در کودکان 6 سال , ایا دو درجه کم خونی بده , دمای بدن نوزاد 6 ماهه , راهی برای تب نوزادان , تب نشانه چست در کودک , دمای بدن بچه یکساله , کنترل تب کودک در شب , تب و استفراغ نوزاد , تب کردن کودک در شب , تب در کودک 3 ساله , تب در کودک 5 ماهه , خواب کودک ده ماهه , تب نوزاد 11ماهه , تب نوزاد 4 ماهه , تشنج بچه 6ماهه , پاشویه شکم بچه , تب کودک 10 ماه , تب و لرز روزه , تب کردن نوزاد , تب درکودکان , تب کردن بچه , تب نوزادان , تب بر دارم , تب نوزاد , تب کودک

تب در کودکان صفر تا دوازده ماه، تب کودک، تب نوزاد، تب و لرز، پایین آوردن تب، تب کردن بچه گردآوری توسط بخش بیماری های کودک سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات