پاشو پاشو کوچولو - آکا
loading...

پاشو پاشو کوچولو

پاشو پاشو کوچولو

پاشو پاشو کوچولوپاشو پاشو کوچولو


از پنجره نگاه کنبا چشمای قشنگت


به منظره نگاه کناون بالا بالا خورشید


تابیده در آسمانیک رشته کوه پایین تر


پایینترش درختاننگاه کن اون دوردورا


کبوتری می پردانگار برای بلبل


از گل خبر می برد

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong> کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong>شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

تبلیغات