پاشو پاشو کوچولو

قصه پاشو پاشو کوچولو

پاشو پاشو کوچولو

شعر های کودکان

پاشو پاشو کوچولو

قصه های کودکانپاشو پاشو کوچولو


از پنجره نگاه کنبا چشمای قشنگت


اون بالا بالا خورشید


تابیده در آسمانیک رشته کوه پایین تر


پایینترش درختاننگاه کن اون دوردورا


کبوتری می پردانگار برای بلبل


از گل خبر می برد

کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر کودکانه</a></strong> کودکان, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn103h.قصه-ی-شیر-و-آدمیزاد،-قصه،-قصه-های-کودکانه،-قصه-ی-کودک،-قصه-برای-کودک،-قصه-های-آموزنده'>قصه های کودکان</a></strong>, قصه پاشو <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='پاشو کوچولو' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/201492315244.html'>پاشو کوچولو</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکان' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر های کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/kn014g.شعرهای-بچه-گانه'>شعر کودکانه</a></strong>


تبلیغات