شعر کودکانه نان تازه - آکا
loading...


شعر کودکانه
دانید من که هستم؟
من نان تازه هستم

خوش عطرم و برشته

عطرم به جان سرشته

زینت سفره هایم
قوت دست و پایم

حاصل کار یاران

خوراک صد هزاران


حکایتم دراز است
در من هزار راز است

بشنو تو سرگذشتم

چه بودم و چه گشتم


گندم بودم در آغاز
گندم ناز و طناز

دهقان پیر مرا کاشت

زحمت کشید تا برداشت

هر روز و شب داد آبم
ببین چقدر شادابم

از رنج و کار دهقان

کم کم شدم شکوفان


قدم بلند شد کم کم
بوسید رویم را شبنم


به به به خوشه هایم

گندم با صفایم

شد ساقه ام طلایی
آی برزگر کجایی؟


پیشم بیا شتابان

با داس تیز و بران


دروم کرد مرد دهقان
برد پیش آسیابان


آردم کرد آسیابان

خمیر شدم پس از آن


گذاشت رو پاروش نانوا

چید تو تنور خمیر را


گرفتم از آتش جان

یواش یواش شدم نانده ها تن گرم کارند
شب تا سحر بیدارند


تا نان شود مهیا

آید به سفره ما

ای که می خوری نان را
بدان تو قدر آن را.


,قصه ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, قصه گو, نوار قصه ,قصه های کودکانه, قصه های کودکانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه برای کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه برای کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong>, کودکان, شعر خواندن ,قصه ,<strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودکان</a></strong>, قصه گو, نوار قصه ,قصه های کودکانه, قصه های کودکانه, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه برای کودکان' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه برای کودکان</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='قصه کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/roshd1/201472602934.html'>قصه کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر های کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر های کودکانه</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودک' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودک</a></strong>, <strong><a target='_blank' class='mjtip' style='color:#000' title='شعر کودکانه' href='http://www.akairan.com/koodak/kodakane1/sher-koodakane.html'>شعر کودکانه</a></strong>, کودکان, شعر خواندنشما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

شعر در مورد نان , شعر درباره نان

تبلیغات