آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند - آکا

در این مقاله از سایت آکاایران مطلبی در مورد آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند ارائه شده است ، همچنین برای مشاهده مقالات بیشتر در دسته از سایت خانواده آکاایران مقالات بیشتری را مشاهده نمایید

doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"><html><head><meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=content-type><meta name=generator content="mshtml 8.00.7601.18129">head><body><div>div><div style="text-align: left; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px; padding-right: 2px; direction: ltr; data-xheight: 25px; padding-top: 2px"><g:plusone annotation="none">g:plusone>div><div style="text-align: center; direction: rtl" itemprop="name">div><div style="text-align: center"><span style="border-bottom: #cccccc 1px solid; min-data-xwidt: 225px; border-left: #cccccc 1px solid; padding-bottom: 3px; padding-left: 3px; padding-right: 3px; display: inline-block; max-data-xwidt: 300px; border-top: #cccccc 1px solid; border-right: #cccccc 1px solid; padding-top: 3px"><a href="/khanevadeh/zanomard1/201367152843.html"><a href="/khanevadeh/zanomard1/201367152843.html"><div class="mzc"><strong>نچه ه زنان رزو ارند ردان رباره نها دانند strong>div>آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند - آکاa>a>span>div><div style="text-align: center"><div style="text-align: justify; data-xwidt: 300px; display: inline-block; direction: rtl; padding-top: 10px" itemprop="description">ز ظر زنان وع لباس پوشیدن مردان ر نگام رقراری روابط جنسی تاثیر زیادی رروی نها واهد اشت وری ه اید تی رتها لوارهای یک زیبایی پوشید ز پوشیدن باس ای شاد زشت ودداری نید.div>div><div style="text-align: justify; padding-bottom: 10px; line-data-xheight: 30px; padding-left: 10px; padding-right: 10px; font-family: yekan; direction: rtl; font-size: 13px; padding-top: 10px"><br/><div><div>ین سوال ه زنان ز ردان ه ی واهند داقل کبار ر هن ر ردی قش ی ندد. ر ین قاله ز تعدادی &nbsp;زنان سوالات شترکی ا پرسیده یم . ین ه ردان رباره نها ه یزهایی ا می انند ینکه ه یزی ین وزها اعث گرانی نها ده ست.ردان اید ه نبال واب ین سوالات اشند رباره وحیات رونی زنان طلاعات افی اشته اشند تا توانند نها ا هتر شناسند هارت ای ود ا ر زندگی شترک فزایش هند.<br/><br/>div><div><strong>1 - ین شتباه ست ه ردان خواهند نتظر مانند تا ک وزی ک زن ه نها ابراز علاقه ندstrong><br/>انم اری 38 ساله قیم یالت اشنگتن ی وید : مردان و زنان ر گونگی رقراری رتباط املا ا کدیگر تفاوتند . زنان ر &nbsp;گونگی رقراری رتباط تماس ای تلفنی می توانند زمان زیادی ا نتظر مانند تا رف قابل ا نها تماس گیرد.گرتماس ای تلفنی ز رف ردان م اشد اعث ی ود تا ذابیت ود ا پیش زنان ز ست دهند. ینکه ردان ر زمان رقراری رتباط ه ه صورت تلفنی ه ه صورت ضوری ه فتاری اشته اشند رای زنان سیار هم ست.<br/><br/>div><div><strong>2 - زنان ه احتی ه سی عتماد می نند<br/>strong>&nbsp;انم ارسی 29 ساله تولد س نجلس ی وید : زنان یلی احت ر وچه یابان ا ردم ه صحبت ی شینند یلی احت ی توانند ا ک بخند ه یگران ود ا زدیک نند لی ین ه ین عنا یست ه ه احتی ه سی عتماد نند لکه قط هارت زیادی ر رقراری رتباطات حظه ی ارند.ما ردان ر ین ورد سیار لاحظه ار ستند تی رای ک حظه م ه سختی ی توانند اغریبه ا رتباط رقرار نند. ردها باید دتی ا ه شمان ک زن یره مانند عد ابراز علاقه نند لکه هتر ست ز بل ختری ا زیر ظر اشته اشند. لی ر زمان رقراری رتباط &nbsp;وری فتار نند ه نگار مه یزکاملا تفاقی ست.&nbsp;div><div><br/>div><div><strong>3 - &nbsp;ینکه ر زمان رقراری ابطه نسی , تمایلات نسی ردان ز وی قیقت اشد ا ینکه قط ک هوت اشد رای زنان همیت زیادی اردstrong><br/>ز ظر زنان وع لباس پوشیدن مردان ر نگام رقراری روابط جنسی تاثیر زیادی رروی نها واهد اشت وری ه اید تی رتها لوارهای یک زیبایی پوشید ز پوشیدن باس ای شاد زشت ودداری نید.تشویق تعریف ردن ز زنان م ی تواند ر یجاد وابط تاثیر ذار اشد .93 رصد ز راء شان اده ست ه مک ردن ر ارهای انه خصوصا پخت پز تاثیر سیار وبی ا وی زنان واهد ذاشت.<br/><strong><br/>strong>div><div><strong>4 - ین رای زنان سیار هم ی اشد ه ردان ست ر ساب تاب اشته اشند واسشان ه تامین الی ینده انواده اشدstrong><br/>انم یندا 37 ساله ز یرجینیا ی وید : زنان ز ردانی ه ر ار رآمد غلی ود ساده ستند تنفرند. ز ظر زنان ک رد یده ل اید صطلاحا هل عمل اشد ر ول وز رای ز ست دادن یهوده زمان برنامه ریزی اشته اشند.<br/><br/>div><div><strong>5 - زنان ر تمامی حظات ه کر ستفاده ز زمان رای رقراری رتباط ستندstrong><br/>ثلا ک وزی ا ر ظر گیرید ه ه ک پارک تفریحی فته ید. زنان ر ین رایط ر بتدا ود ا ر یان نبوهی ز یجانات پیدا ی نند ر هایت یلی سریع ه نبال ن ستند ه توانند ر ین یان تمام سهم ود ا ز حظات اد ود ا سی ه ر نارش ستند تقسیم نند ه انه رگرشته ود ا یلکس رده رباره حظات ذشته صحبت رده یلی سریع وباره ی واهند ه ستقلال ود رسند .ین وزها زنان ستقلال زیادی سبت ه زمانهای بل ارند املا ستقل ستند.<br/><br/>div><div><strong>&nbsp;6 - زنان ز ک صیرت ینش اطنی رخوردارند وری ه دون ستفاده ز زبان ه صورتی املا غیر فاهی ی توانند هنمودهایی ا رایتان اشته اشندstrong><br/>زنان ز غریزه زیادی رخوردار ستند. نابراین ردان اید دانند ه ر قابل سوالاتی ون : ر ال نجام ه اری ستی ؟ ا ینکه گر وزی ن ر نارت بودم ه واهی رد؟ تما واب رستی هید دانید ه گر&nbsp;استش ا گویید اعث اراحتی رف قابل وید &nbsp;هتر ز ن ست ه ه و روغ گویید و ین روغ ا فهمد. گر قط کبار فهمد ه و ا ول زده ا ه و روغ فته ید اید یگر تا خر عمر تواند ه ما عتماد ند.<br/><br/>div><div><strong>7 - یچ زنی ه عنوان ک مسر می واهد ه انند ک ادر فتار ندstrong><br/>ردان عد ز زدواج باید ز مسرشان توقع اشته اشند ه انند ک ادر ا نها فتار ود. زنان ی انند ه ختلاف زیادی ین حترامی ه ک رد ه مسر ود ادر ود ی ذارد جود ارد. وع وست اشتن دل عشق رزیدن ه ادر مسر املا ا کدیگر تفاوت ست ردان اید ه ین کته یلی همیت هند.<br/><br/>div><div><strong>8 - ه شکلات سائلی ه مسرتان رایتان ازگو ی ند همیت هیدstrong><br/>ه وارد یزهم توجه نید را ه رچه یشتر ه سائل نها همیت هید ز ذابیت یشتری ر رابر نها رخوردار واهید ود. دانید ه وشیدنی مورد علاقه ا ل مورد علاقه مسرتان ه ی اشد. میشه ه اد اشته اشید ه ر ولین لاقات چه لباسی ه تن اشته ست. زنان اید طمئن اشند ه نها ک خصیت منحصر به فرد ر رابر ما ستند.<br/><br/>div><div><strong>9 - زنان رای ویارویی ا ر ساله ی یاز ه مادگی ارندstrong><br/>انم تریش 28 ساله ز یرگینیا ی وید : زنان رای پایان ادن ه ک رتباط رچند رتباطی وتاه ه ندی عمل ی نند.ال ا ین وحیه ی ه زنان ارند نگامی ه ردان تصمیم ارند ه ک طلبی ا ه پایان سانند ه اعث اراحتی زن ود اید ه ین کته توجه نند ه تما بل ز یان ساله ا تواضع هربانی ل ساله ا تجریه تفکیک ند ه ین ترتیب توانند مادگی امل ا رای زن ر ویارویی ا ساله یجاد نند.<br/><br/>div><div>میدوارم ر ین قاله رچند وتاه توانسته اشیم ه ردان عزیز گوییم ه زنان ز نها ه ی واهند.div>div><div>سیمرغdiv>div><div style=" opacity: 1; data-xwidt: 100%;data-xheight:100%" class="Slide ItemList1">div><a href="http://ravanpezshk.akairan.com/">ردآوری انواده کاa>

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نکاتی که زنان درباره مردان باید بدانند , آنچه مردان در باره زنان باید بدانند , آنچه زنان درباره مردان باید بدانند , آنچه زنان درباره مردان نمی دانند , انچه زنان بایددرموردمردان بدانند , آنچه مردان درباره زنان نمی دانند , آنچه درباره مردان باید بدانیم , آنچه مردان درباره زنان بدانند , آنچه زنان درباره مردان بدانند , انچه در مورد زنان باید دانست , آنچه باید مردان بدانند , مطالبی در مورد زنان , بدانیم بدانند , دختران بدانند , درباری زنان , در باب زنان

آنچه که زنان آرزو دارند مردان درباره آنها بدانند گردآوری توسط بخش خصوصیات زنان و مردان سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات